Νόμος 2843/00 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 5 και 6 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 804/1970 περί κυρώσεως του καταστατικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων τροποποιούνται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

Το κατά τον ισολογισμό της 31-12-1999 μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Ταχυδρομείου συμπληρωμένο με 219 δραχμές από το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 83.796.481.000 δραχμών και διαιρείται σε 83.796.481 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταβάλει την αξία των μετοχών αυτών εξ ολοκλήρου. Οι μετοχές του Ελληνικού Ταχυδρομείου μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου του Ελληνικού Ταχυδρομείου δεν δύναται να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών αυτού.

 

Άρθρο 6

 

1. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα του Ελληνικού Ταχυδρομείου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα προς το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση της σφραγίδας του Ελληνικού Ταχυδρομείου και των υπογραφών επί των μετοχών δια μηχανικών μέσων. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

 

2. Το Ελληνικό Ταχυδρομείο μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών μόλις αυτοί εκδοθούν.}

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, το καταστατικό του Ελληνικού Ταχυδρομείου μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

 

3. Η διάταξη του εδαφίου (i) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(i) Τις τηλεφωνικές συνδέσεις με ή χωρίς διατάξεις φραγής και την προμήθεια αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών λειτουργιών του.}

 

4. Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν κάθε φορά, το Ελληνικό Ταχυδρομείο και οι θυγατρικές επιχειρήσεις του εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 περί δημοσίων έργων, του νόμου 2286/1995 περί προμηθειών, του νόμου 716/1977 περί ανάθεσης δημοσίων μελετών και του προεδρικού διατάγματος 346/1998 περί ανάθεσης δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και των εκτελεστικών αυτών διαταγμάτων τους, όπως ισχύουν σήμερα. Έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες για λογαριασμό του Ελληνικού Ταχυδρομείου θα ανατίθενται και θα εκτελούνται με βάση αντίστοιχους Κανονισμούς που θα συνταχθούν από το Ελληνικό Ταχυδρομείο και θα εγκριθούν με σχετική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.