Νόμος 2843/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει στο μέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες και μετρητά το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας.

 

2. Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας αποτελείται από τις μετοχές οι οποίες αγοράζονται με πίστωση, ή και από άλλες κινητές αξίες, οι οποίες αποτιμώνται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τις οποίες παρέχει συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

3. Η αξία του Χαρτοφυλακίου ασφάλειας αποτιμάται κάθε εργάσιμη ήμερα και ονομάζεται Τρέχουσα Αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας.

 

4. Συνιστάται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του μέλους επί των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, επί των κινητών αξιών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 

5. Κινητές αξίες κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι μετοχές και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίες και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά όπως η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) και παρέχουν δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, καθώς και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα μέσα πληρωμής αποκλείονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.