Νόμος 2843/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να καθορίζονται:

 

α) το περιεχόμενο και ο τύπος της πιστωτικής σύμβασης που υπογράφει το μέλος με τον πελάτη.

 

β) οι κινητές αξίες που μπορούν να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και ο τρόπος υπολογισμού και αποτίμησης της αξίας τους.

 

γ) η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να καταβάλλονται μετρητά ή και οι κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας είτε για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε σχέση με την πίστωση, η αξία των προς κατάθεση κινητών αξιών, ο τρόπος κάλυψης του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και γενικά κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου.

 

δ) πρόσθετοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας του μέλους που παρέχει πιστώσεις και ειδικότερα όροι που αφορούν στο σύνολο των παρεχόμενων πιστώσεων είτε ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών μεγεθών είτε σε απόλυτους αριθμούς,

 

ε) η λειτουργική και οργανωτική επάρκεια, καθώς και οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, του μέλους προκειμένου αυτό να μπορεί να παρέχει πιστώσεις,

 

στ) οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών από τα μέλη σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών και των μελών και τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά μετοχών με πίστωση,

 

ζ) οι υποχρεώσεις των μελών για την παροχή στατιστικών και άλλων στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με οφειλές των πελατών τους είτε βάσει πιστώσεων είτε λόγω υπερημερίας ή άλλης αιτίας,

 

η) κάθε άλλο θέμα εν γένει που αφορά τη λειτουργία της πίστωσης, όπως ενδεικτικώς, περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους και του πελάτη σε περίπτωση που το περιθώριο μεταβάλλεται σε ποσοστά εντός των επιτρεπτών ορίων, οι όροι υπό τους οποίους θα μπορεί ο πελάτης να προβαίνει σε ανάληψη κινητών αξιών, η πώλησή τους, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων 2, 3, 4 και 5,

 

θ) κάθε ζήτημα που αφορά τη σύσταση του νομίμου ενεχύρου στις κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, όπως ενδεικτικώς ο τρόπος διάκρισής τους από τις λοιπές κινητές αξίες του πελάτη που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, οι απαραίτητες εγγραφές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ο τρόπος και χρόνος σύστασης του νομίμου ενεχύρου και τυχόν διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 7 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με:

 

α) το διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας,

β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που θα πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση,

γ) την υποχρέωση των μελών για την παροχή των απαραίτητων στατιστικών και άλλων στοιχείων για την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος,

δ) το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων από μέλος ανά πελάτη,

ε) να καθορίζονται ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και της παροχής δανείων ή πιστώσεων από Τράπεζες προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.