Νόμος 2843/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παροχή πίστωσης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, από μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προς πελάτη του για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μόνον εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύμβαση για τη χορήγηση πιστώσεων μεταξύ του μέλους και του πελάτη.

 

2. Απαγορεύεται η παροχή από τα μέλη κάθε άλλης πίστωσης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για σκοπό άλλο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 1.

 

3. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, ως πελάτης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως και οι θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού ή εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 

4. Τα μέλη μπορούν να ορίζουν για την παροχή πιστώσεων όρους αυστηρότερους από τους όρους των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6.

 

5. Η εκ μέρους των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή τους, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 1969/1991, μη αποκλειόμενης της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

6. Τράπεζες που παρέχουν δάνεια ή πιστώσεις προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να πράττουν τούτο, χωρίς διακρίσεις ή κατάχρηση της ειδικής σχέσης με θυγατρικές χρηματιστηριακές εταιρίες αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.