Νόμος 2860/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της Επιτροπής για τα θέματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές,

 

β) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,

 

γ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ιδίως εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων για κάθε κατηγορία μέτρου, τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και των στοιχείων που τις συνοδεύουν, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων για κάθε κατηγορία έργων, την ειδικότερη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

δ) έχει την ευθύνη και διαχειρίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 σε ό,τι αφορά το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και μεριμνά ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης, της Αρχής Πληρωμής, των ελεγκτικών αρχών και της Επιτροπής,

 

ε) έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού. Επεξεργάζεται τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τροποποιήσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

 

στ) ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για την εξασφάλιση της συμβατότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

 

ζ) επεξεργάζεται και προτείνει τροποποιήσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προς την Επιτροπή Παρακολούθησής του,

 

η) επεξεργάζεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης του άρθρου 44 του Κανονισμού και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την κατανομή του αποθεματικού αυτού, καθώς και την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού,

 

θ) οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία δημοσιότητας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε συνεργασία με την Επιτροπή και διαμορφώνει πλαίσιο αρχών δημοσιότητας για τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

 

ι) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,

 

ι)α) συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

 

ι)β) παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την επαλήθευση της προσθετικότητας, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού,

 

ι)γ) εισηγείται τις κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών και

 

ι)δ) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και κάθε σχετική με την εκπλήρωση της αποστολής της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών των πράξεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές εμπειρογνωμόνων από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για την υποβοήθηση του έργου της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε ειδικά θέματα και ιδίως σε θέματα συμβάσεων παραχώρησης, συστημάτων παραγωγής έργων, κρατικών ενισχύσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

4. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν τον προσδιορισμό των πράξεων, τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, τα φυσικά, οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πράξεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, στοιχεία των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την έγκριση των πράξεων, τις διαδικασίες και τα στοιχεία υλοποίησης των πράξεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται,ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.