Νόμος 2860/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του άρθρου 2 ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, να μεταφέρονται από αυτήν σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητές τους και να μεταφέρονται σε αυτήν οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να ορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία τους, οι αρμοδιότητές τους, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού τους κατά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg και να ρυθμισθεί κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α/2005).

 

Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 7. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 7.

 

2. Οι ειδικές υπηρεσίες που συνιστώνται για τις ανάγκες διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 20 παράγραφος 2, λογίζονται για τη συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, ως διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.