Νόμος 2860/00 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Κοινοτικές πρωτοβουλίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και είναι αρμόδιο για την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιό τους, καθώς και για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

 

2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών γίνεται από διαχειριστικές αρχές που ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως προς τη σύσταση των ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών αρχών, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του προϊσταμένου και τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7.

 

3. Η Αρχή της Πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα επιχειρησιακά προγράμματα των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

 

4. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής ή πρόσληψης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου, σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεων τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.