Νόμος 2919/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέματα των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και της Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικαθίσταται το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 2741/1999 ως εξής:

 

{γ. i) Τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου συμμετέχει το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ii) Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Ανώνυμων Εταιρειών μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο και κάθε φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα.

 

iii) Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο μπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα μερίδια των μετόχων ορίζονται με το καταστατικό του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου.}

 

2. Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του ΙΤΕ, κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθόσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές.

 

4. Η χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η μορφή της χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ως θερμοκοιτίδα νοείται το νομικό πρόσωπο που παρέχει, σε συγκεκριμένους χώρους, υπηρεσίες υποστήριξης προς επενδυτές και επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την εκμετάλλευσή τους από επιχειρηματικά σχήματα. Είναι δυνατόν ένα Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο να διαχειρίζεται μια ή περισσότερες θερμοκοιτίδες, οπότε δικαιούχος της χρηματοδότησης μπορεί να οριστεί το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο.

 

5. Η Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από εδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται από την Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία, εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.