Νόμος 2932/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Μαγνησίας, Νομού Έβρου και Νομού Καβάλας, που προήλθαν από τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Βόλου - Σκοπέλου, Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης και Καβάλας - Θάσου αντίστοιχα, με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 390/1993 περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού (ΦΕΚ 165/Α/1993), του από [ΒΔ] 28-11-1950 βασιλικού διατάγματος περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων νομού Έβρου (ΦΕΚ 280/Α/1950) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 90/1990 Συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Καβάλας και Θάσου σε ένα, υπό τον τίτλο Α/Τ Νομού Καβάλας (ΦΕΚ 44/Α/1990), διασπώνται στα Λιμενικά Ταμεία Βόλου, Σκοπέλου, Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Καβάλας και Θάσου.

 

2. Για όλα τα θέματα λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων Σκοπέλου, Σαμοθράκης και Θάσου επαναφέρεται σε ισχύ το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της συγχωνεύσεώς τους. Εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου συγκροτούνται οι οικείες λιμενικές επιτροπές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων λιμενικών επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων Σκοπέλου, Σαμοθράκης και Θάσου λειτουργούν και γι ' αυτό οι συγκροτημένες λιμενικές επιτροπές.

 

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης, Λιμενικό Ταμείο Βόλου, Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας, Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας, Λιμενικό Ταμείο Καβάλας, Λιμενικό Ταμείο νομού Κέρκυρας, Λιμενικό Ταμείο Λαυρίου, Λιμενικό Ταμείο Πατρών, Λιμενικό Ταμείο Ραφήνας μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες αντίστοιχα Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία, και με διακριτικό τίτλο αντίστοιχα ΟΛΑ ΑΕ, ΟΛΒ ΑΕ, ΟΛΕ ΑΕ, ΟΛΗΓ ΑΕ, ΟΛΗ ΑΕ, ΟΛΚ ΑΕ, ΟΛΚΕ ΑΕ, ΟΛΛ ΑΕ, OΛΠA ΑΕ, και ΟΛΡ ΑΕ.

 

4. α) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρουπόλεως ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

 

β) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου ορίζεται ο Δήμος Βόλου.

 

γ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας.

 

δ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

 

ε) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου.

 

στ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας.

 

ζ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ορίζεται ο Δήμος Κερκυραίων.

 

η) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ορίζεται ο Δήμος Λαυρεωτικής.

 

θ) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πατρών ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

 

ι) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ορίζεται ο Δήμος Ραφήνας.

 

5. Κάθε Οργανισμός Λιμένος ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 3 είναι ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται συμπληρωματικό από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920), τις διατάξεις του από [ΒΔ] 14-01-1939 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 24/Α/1939) και του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

6. α) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περιέρχεται στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ως καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία η επερχόμενη, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μεταβολή σημειώνεται με αίτηση της εταιρείας ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φορά, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

 

β) Οι εκκρεμείς δίκες κάθε μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

 

7. Οι ανώνυμες εταιρείες του παρόντος νόμου έχουν τις απαλλαγές που προβλέπονται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του όρθρου 28 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 

8. Η μελέτη και εκτέλεση έργων στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωνύμων εταιρειών εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας. Αν πρόκειται για έργα εθνικού επιπέδου, απαιτείται η έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, ο οποίος εποπτεύει τις ανώνυμες εταιρείες στον τομέα των έργων.

 

9. α) Τα λιμενικά έργα των ανωνύμων εταιρειών εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό ενιαίας ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής της χώρας.

 

β) Οι προσχώσεις στη θάλασσα προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Ανώνυμης Εταιρείας εκτελούνται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940.

 

γ) Επισκευές - επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στις περιοχές αρμοδιότητας των ανωνύμων εταιρειών εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός),

 

β)β) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων,

 

γ)γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και

 

δ)δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης. Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεμβάσεων της παραγράφου αυτής απαιτείται αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 207 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

10. Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού των ανωνύμων εταιρειών κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου .

 

11. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά αναγράφεται η επωνυμία του Λιμενικού Ταμείου που μετατρέπεται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου υπαγωγής, η Ανώνυμη Εταιρεία.

 

12. Οι ανώνυμες εταιρείες του παρόντος νόμου εξασφαλίζουν όλες τις λιμενικές εξυπηρετήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και ένοπλες δυνάμεις. Τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος απαλλάσσονται της καταβολής τελών και δικαιωμάτων για την εξυπηρέτησή τους στις εγκαταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών.

 

13. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας που θα αναγράφεται στο καταστατικό της αφορά λογιστική διευκόλυνση της Εταιρείας και δεν θα καταβάλλεται σε χρήμα ούτε θα συμψηφίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, με την οποία θα σχηματιστεί οριστικό το μετοχικό της κεφάλαιο.

 

14. Οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5167/1931 (ΦΕΚ 222/Α/1931) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949 (ΦΕΚ 288/Α/1949), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεων στα λιμάνια της χώρας ισχύουν και για τις ανώνυμες εταιρείες του παρόντος νόμου.

 

15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μέχρι την 31-12-2022, μπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

16. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση των αντίστοιχων φορέων, δύνανται να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 291 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και άλλα Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ύστερα από πρότασή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.