Νόμος 2932/01 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978), που προστέθηκε με την παράγραφο (Β) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2390/1996 (ΦΕΚ 54/Α/1996) και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 38 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) και 32 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α) Συνταξιούχοι ναυτικοί λαμβάνουν από 01-01-2001 σύνταξη ίση με ποσοστό 60% του βασικού μισθού της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 2000,εφόσον έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον συνθετική θαλάσσια υπηρεσία στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος αδείας και οι πάσης φύσεως εξαγορές υπηρεσιών στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και η σχέση μεταξύ της ανώτατης σύνταξης της ειδικότητας ναυτολόγησης ή εξαγοράς της κατηγορίας του πλοίου που υπηρέτησαν το τελευταίο 48μηνο της υπηρεσίας τους και του βασικού μισθού της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως διαμορφώθηκε την 31-12-2000, είναι μικρότερη από 60%, χωρίς να υπολογίζονται τα πάσης φύσεως χορηγούμενα επιδόματα.

 

β) Για τους συνταξιούχους ναυτικούς που ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια της θαλάσσιας υπηρεσίας τους με την ειδικότητα του Πλοιάρχου Α' ή Μηχανικού Α' σε πλοία κατηγορίας Β' του πίνακα Ι του άρθρου 16 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 εφαρμόζεται το εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής με βάση τη σχέση μεταξύ των ανώτατων συντάξεων των ειδικοτήτων ναυτολόγησης ή εξαγοράς και των αντίστοιχων βασικών μισθών της συλλογικής σύμβασης εργασίας των ακτοπλοϊκών - επιβατηγών πλοίων, εφόσον η ανώτατη σύνταξή τους δεν υπερβαίνει το 80% του βασικού μισθού της αντίστοιχης συλλογικής σύμβασης εργασίας της ειδικότητας που ναυτολογήθηκαν ή εξαγόρασαν.

 

γ) Προσοντούχοι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση την ειδικότητα των ναυτικών προσόντων τους δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις των προηγούμενων (α) και (β) εδαφίων, εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού μεταξύ της ειδικότητας ναυτολόγησης και της ειδικότητας των ναυτικών προσόντων τους. Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου 48μηνου των ειδικοτήτων της ναυτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τις κατηγορίες των πλοίων που υπηρέτησαν ή εξαγόρασαν και τα Φ/Γ ποντοπόρα πλοία άνω των 4.500 DW.

 

Η ως άνω προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα το πολύ ισόποσες άτοκες δόσεις και η αναπροσαρμογή της σύνταξης καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς.

 

δ) Σε περίπτωση που η σύνταξη είναι μικρότερη της ανώτατης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων (α) και (β), αναπροσαρμόζεται αυτή στο ποσοστό 60% ανάλογα. Εάν η υπηρεσία του τελευταίου 48μηνου έχει πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και με διαφορετικές ειδικότητες, η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται με βάση τον αριθμό ημερών ασφάλισης σε κάθε κατηγορία πλοίου και την ειδικότητα.

 

ε) Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978.

 

στ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύνταξη των ναυτικών ή των οικογενειών τους έχει υπολογιστεί με συνταξιοδοτικό μισθό βάσει του χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα εκτός του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, εφόσον με τη ναυτική υπηρεσία πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων (α) ή (β) της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, ισχύουν οι αυξήσεις των συντάξεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης στον άλλο φορέα. Η απαιτούμενη 48μηνη ναυτική υπηρεσία συμπληρώνεται από υπηρεσία που αποκτήθηκε εκτός της ασφάλισής τους στον άλλο φορέα και οι συντάξεις επανυπολογίζονται.

 

ζ) Στους συνταξιοδοτηθέντες με την αιτία του ναυτικού ατυχήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής με βάση τα ναυτικά τους προσόντα ή τη ναυτολόγηση της τελευταίας διετίας της θαλάσσιας υπηρεσίας τους για την οποία προκύπτει αύξηση.

 

η) Οι συντάξεις που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο αναπροσαρμόζονται την 31-12 κάθε χρόνου στο 60% του βασικού μισθού της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του χρόνου αυτού. Η αναπροσαρμογή αυτή επεκτείνεται και στην επικουρική σύνταξη που χορηγείται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού.

 

θ) Οι συντάξεις που αναπροσαρμόστηκαν με βάση τις διατάξεις που αντικαθίστανται με την παρούσα παράγραφο δεν επανυπολογίζονται και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1085/1980 (ΦΕΚ 255/Α/1980), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στα δικαιούμενα σύνταξης μέλη της κατά το άρθρο 20 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978) οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η χορηγούμενη σύνταξη ορίζεται σε ποσοστό επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης στον δικαιοπάροχο σύνταξης ως ακολούθως:

 

α. Στο 70% (εβδομήντα επί τοις εκατό) προκειμένου περί συζύγου άνευ συνταξιοδοτικώς προστατευομένου τέκνου, στο 85% (ογδόντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον έχει ένα προστατευόμενο τέκνο και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον έχει δύο τουλάχιστον προστατευόμενα τέκνα.

 

β. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως ορφανών από πατέρα και μητέρα τέκνων, στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτείται ένα τέκνο, στο 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο τέκνα, στο 90% (ενενήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τρία τέκνα και στο 100% (εκατό επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τέσσερα τουλάχιστον τέκνα.

 

γ. Στο 50% (πενήντα επί τοις εκατό), προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως και των δύο γονέων ή του ενός σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα. Στο 25% (είκοσι πέντε επί τοις εκατό), για κάθε συνταξιοδοτούμενο γονέα, σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης αυτών, αυξανομένου σε 50% (πενήντα επί τοις εκατό) σε περίπτωση επιγενόμενου θανάτου του ενός.

 

δ. Προκειμένου περί συνταξιοδοτήσεως αδελφών, στο 30% (τριάντα επί τοις εκατό) εφόσον το συνταξιοδοτούμενο πρόσωπο είναι ένα, στο 45% (σαράντα πέντε επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο και στο 60% (εξήντα επί τοις εκατό) εφόσον συνταξιοδοτούνται τουλάχιστον τρεις.}

 

Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χορηγηθείσες συντάξεις αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Εφόσον κατά την αναπροσαρμογή προκύψει ότι καταβάλλεται σύνταξη σε ποσοστό μεγαλύτερο των κατά περίπτωση οριζομένων, η σύνταξη δεν μειώνεται και η διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων.

 

3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) προστίθεται εδάφιο (δ) που έχει ως ακολούθως:

 

{δ. Οι προσωρινά συνταξιοδοτηθέντες ή συνταξιοδοτούμενοι από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ναυτικοί καθίστανται οριστικά συνταξιούχοι ως ακολούθως:

 

Ι. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις γενικές διατάξεις περί ανικανότητας και το άθροισμα ηλικίας και της συνθετικής υπηρεσίας δίνει τον αριθμό εβδομήντα.

 

II. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις περί ναυτικού εργατικού ατυχήματος μέχρι συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους ή περί ελαχίστης ασφαλιστικής προστασία, πέντε χρόνια αργότερα.

 

III. Στην περίπτωση που οι υγειονομικές επιτροπές κατά την πρώτη παραπομπή διαπίστωσαν πλήρη ακρωτηριασμό άκρου ή πλήρη τύφλωση.}

 

4. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1085/1980 (ΦΕΚ 255/Α/1980), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α' τάξης αντίστοιχα και έχουν πραγματική ναυτική εργασία τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή επί πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα, ούτε είναι συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) για την ασφάλιση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ενός Αρχιπλοιάρχου και ενός Αρχιμηχανικού, η ναυτιλιακή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί:

 

I. δύο τουλάχιστον πλοία Φ/Γ-Δ/Ξ συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, ή ένα ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητας ή

 

II. ένα τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κόρων ολικής χωρητικότητας ή δύο άνω των 1.000 κόρων ολικής χωρητικότητας ή

 

III. τρία τουλάχιστον υδροπτέρυγα ή ένα καταμαράν ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή τρία τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1.000 Η.Ρ έκαστο ή δύο Ν/Γ άνω των 5.000 Η.Ρ έκαστο.

 

β) Για την ασφάλιση περισσότερων, η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται για κάθε επιπλέον Αρχιπλοίαρχο και Αρχιμηχανικό, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πλοίων, 3 Ψ/Γ πλοία άνω των 2.000 κόρων ολικής χωρητικότητας έκαστο ή 2 άνω των 10.000 έκαστο ή 1 άνω των 100.000 κόρων ολικής χωρητικότητας ή 2 Ε/Γ-Ο/Γ οποιασδήποτε κατηγορίας άνω των 3.500 κόρων ολικής χωρητικότητας έκαστο ή 4 Ν/Γ 5.000 ΗΡ συνολικά ή 2 καταμαράν ή 6 υδροπτέρυγα.

 

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου δύναται να εγκρίνει την ασφάλιση ενός επιπλέον Αρχιπλοιάρχου και Αρχιμηχανικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται από λόγους που συνδέονται με τεχνολογικές εξελίξεις, έκτακτες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ή τρόπο εκμετάλλευσης των πλοίων.

 

δ) Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να ασφαλίσει Πλοίαρχο ή Μηχανικό Α' τάξης αντί Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού, εάν τα πλοία που απομένουν μετά την ασφάλιση των Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών που αντιστοιχούν κατά τα εδάφια α' και β' ή το σύνολο των πλοίων που εκπροσωπεί, δεν επαρκούν για ασφάλιση Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού. Οι ασφαλιζόμενοι ως Πλοίαρχοι Α' και Μηχανικοί Α' πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τους Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς και ο χρόνος υπηρεσίας τους αναγνωρίζεται μόνο κατά τα δύο τρίτα αυτού.

 

ε) Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, τα πλοία πρέπει να φέρουν ελληνική σημαία ή να είναι υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα ή ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες ασφαλίσεως του προσωπικού της παραγράφου αυτής.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τους ασφαλισμένους του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, η καθυστέρηση της καταβολής δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος της εξαγοράς.}

 

6. Συστήνεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών, Στατιστικής και Παραγωγικότητας. Σκοπός της Διεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών, η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων, η συγκέντρωση, επεξεργασία και απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων, η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας. Η Διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: 1) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, 2) Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας.

 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών, και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού. Προϊστάμενοι των Τμημάτων ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών, και αν δεν υπάρχουν,υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

Οι Αρμοδιότητες των Τμημάτων είναι:

 

i) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής: Η κατάρτιση βιομετρικών και ειδικών τεχνικών πινάκων. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού, και των Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων των Ταμείων και των άλλων Κεφαλαίων και Λογαριασμών. Η κατάρτιση μελετών επί τροποποιήσεων της νομοθεσίας και ο προσδιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού και των Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού. Η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων:

 

ii) Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας: Η μελέτη,υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας, η κατάρτιση Κανονισμών και η υπόδειξη γενικότερων θεμάτων που χρήζουν οργάνωσης και αναδιοργάνωσης.

 

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων ή Γραφείων ή Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μεταφέρονται αυτοδικαίως στη νέα Διεύθυνση.

 

Στις υφιστάμενες στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο θέσεις με βαθμό Διευθυντή, προστίθεται μία θέση εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, με αντίστοιχη μείωση μίας θέσης των ενιαίων βαθμών Δ' - Α' του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Έκτακτες δαπάνες είναι οι μη ρητά προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις έκτακτες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι αποβλέπουσες σε ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς, ως τέτοιες δαπάνες εννοούνται ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις υπέρ του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ναυτικής Εβδομάδας, άλλων ναυτικών εκδηλώσεων,Σωματείων παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, κοινωνικών εκδηλώσεων των Ναυτεργατικών Σωματείων, για την εορτή κοπής βασιλόπιτας, για δώρα τέκνων των υπαλλήλων κατά τις εορτές Χριστουγέννων - Νέου Έτους, για αγορά στεφάνων σε περίπτωση κηδείας προσώπων, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες στο Ίδρυμα, για αμοιβή στενογράφου που χρησιμοποιείται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, για πάγια γραφικά και μικτά έξοδα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη η οποία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

Για την εντολή και εκτέλεση έκτακτης δαπάνης απαιτείται κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.}

 

8. Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, του νόμου 2229/1994 και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή τους, για τα έργα που εκτελούνται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, και Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και όπως ειδικότερα ορίζεται στις ακόλουθες διατάξεις:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Αρχή είναι το Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι τα Διοικητικά Συμβούλια του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού

 

- Επιβλέποντες ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι του Τμήματος Κατασκευής και Συντήρησης Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή ιδιώτες τεχνικοί, που προσλαμβάνονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

- Το Τεχνικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 και του περί εκτελέσεως αυτού υπό αριθμό προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1973 συντίθεται εκ πέντε μελών ως εξής:

 

(α) Του Διευθυντού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, αναπληρούμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού.

 

(β) Ενός Μηχανικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με Α' βαθμό, οριζομένου μετά του αναπληρωτού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

(γ) Ενός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζομένου μετά του αναπληρωτού από τη Διοίκηση αυτού.

 

(δ) Ενός Μηχανικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του, από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

(ε) Ενός Μηχανικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

 

- Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τις μελέτες και την κατασκευή των έργων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, αυτές εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα Διοικητικά Συμβούλια Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

- Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για τα έργα που αφορά η παράγραφος αυτή εγκρίνονται κατά περίπτωση από τα Διοικητικά Συμβούλια Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

- Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 

- Οι προσωρινές ή οριστικές παραλαβές ενεργούνται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού

 

- Στα έργα των Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις του νόμου 1418/1984 και του νόμου 2229/1994, αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν τα όργανα που προσδιορίζονται με την παράγραφο αυτή.

 

- Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το νόμο 1418/1984 και το νόμο 2229/1994 και τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.