Νόμος 2932/01 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 619/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από:

 

(α) τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει γνώση ή εμπειρία θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης,

(β) τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(γ) τον εκάστοτε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(δ) έναν υπάλληλο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

(ε) έναν υπάλληλο του Οίκου Ναύτου,

(στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο,

(ζ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οίκο Ναύτου.}

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Των υπό στοιχεία (α), (δ), (ε), (στ) και (ζ) μελών ορίζονται ισάριθμοι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών έχουν την ιδιότητα των μελών που αναπληρώνουν. Αναπληρωτής του υπό στοιχείο (γ) μέλους ορίζεται ο εκάστοτε νόμιμος αναπληρωτής του.

 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από συνέλευση των εργαζομένων που συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και από το σύλλογο των υπαλλήλων του Οίκου Ναύτου. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και στον Οίκο Ναύτου αντίστοιχα. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

 

Η θητεία του Προέδρου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

3. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 110/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και ο αναπληρωτής του προτείνονται από συνέλευση των εργαζομένων που συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 33 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 110/Α/1978), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 5 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998), προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον κατά τη Διάρκεια αυτής της υπηρεσίας οι υπάλληλοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) και το εδάφιο α' αυτής αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:

 

α) Πέντε εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.