Νόμος 2932/01 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις Θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αφ' ενός μεν του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς όργανο και αφ' ετέρου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, παραχωρείται στη δεύτερη το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, όπως ορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2668/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) και με την επιφύλαξη των αναγνωρισμένων ως παραγουσών νομικές συνέπειες παραχωρήσεων τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται με τον ίδιο τρόπο αναφορικά με τυχόν τροποποιήσεις ή παρατάσεις της ως άνω σύμβασης.

 

Στην παραπάνω σύμβαση ορίζονται:

 

α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα εκατό έτη,

 

β) το καταβαλλόμενο τίμημα, το οποίο μπορεί να καθορισθεί και σε ποσοστό επί του συνόλου ή μέρους των εσόδων της εταιρείας,

 

γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, καθώς και ο τρόπος και οι όροι άσκησης αυτού,

 

δ) η τιμολογιακή πολιτική της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ετήσια βάση, καθώς και οι υποχρεώσεις της και ιδιαίτερα οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας αυτών,

 

ε) οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος ή άλλες τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας. Από την παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν θίγεται το δικαίωμα του Δημοσίου σχετικά με τη χρήση χώρων ή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία υπηρεσιών του εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς.

 

2. Με τη σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας ή του Ελληνικού Δημοσίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών, καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης από την Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ή τρίτο σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) προστίθενται οι λέξεις εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς καταργείται.

 

5. Μέχρι τη σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ασκεί το δικαίωμα χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των γηπέδων, κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που έχει συνάψει έως την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.