Νόμος 2932/01 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά μέτρων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλιμενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμένες, καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, που προβλέπεται από το άρθρο 37Α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2329/1995 (ΦΕΚ 172/Α/1995). Τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε δύο χιλιάδες δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, οφείλονται κάθε φορά που εισέρχεται το πλοίο στη χώρα και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, καταβάλλονται στη λιμενική αρχή του πρώτου από τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης και ισχύουν για όλους τους λιμένες, όρμους ή ακτές της χώρας. Τα πλοία αναψυχής, που συμμετέχουν σε αγώνες ή εκπαιδευτικά ταξίδια ναυταθλητικών ομίλων και σχολών ιστιοπλοΐας ή ακόμα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα Υπουργείων άλλων χωρών, απαλλάσσονται της καταβολής των πιο πάνω τελών μετά από έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δίδεται κατά περίπτωση.}

 

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η με αριθμό οίκοθεν 2/55577/0022/31-07-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 976/Β/2000):

 

{ΘΕΜΑ: Καταβολή διαφοράς στεγαστικού επιδόματος σε μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος για το χρονικό διάστημα από 01-01-1988 μέχρι 31-10-1989.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1284/1982.

 

2. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμούς 3587/1997, 3604/1998 και άλλες με τις οποίες κρίθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος αποζημίωση ίση με το στεγαστικό επίδομα που ελάμβαναν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διετία 1988-1989.

 

3. Τις εκκρεμείς απαιτήσεις και την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου εξοφλήσεώς τους.

 

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7 δις περίπου, για την οποία θα γίνει πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των ετών 2001, 2002, 2003 και 2004.

 

5. Την με αριθμό [Α] 1039386/441/Α0006/21-04-2000 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/2000),

 

αποφασίζουμε:

 

1. Ποσά που οφείλονται προς τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος) και του Λιμενικού Σώματος, βάσει εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων ως διαφορά από τη χορήγηση σε αυτούς του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1284/1982, εξοφλούνται σε επτά (7) άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, λήξεως 02-01-2001, 02-07-2001, 02-01-2002, 02-07-2002, 02-01-2003, 02-07-2003 και 02-01-2004.

 

2. Τα ίδια χρηματικά ποσά και με τον ίδιο τρόπο εξόφλησης καταβάλλονται και σε όσους εκ των ανωτέρω έχουν ασκήσει εμπρόθεσμες αγωγές, ανεξάρτητα από το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο ευρίσκονται και θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 01-01-1988 μέχρι 31-10-1989, ανάλογα με το χρόνο εξόδου ή μη των δικαιούχων από την υπηρεσία, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

 

3. Οι εν λόγω απαιτήσεις των μελών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01-01-1988 μέχρι 31-10-1989, θα εξοφληθούν με μετρητά ως εξής:

 

1η δόση στις 02-01-2001, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-01-1988 μέχρι 31-03-1988.

2η δόση στις 02-07-2001, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-04-1988 μέχρι 30-06-1988.

3η δόση στις 02-01-2002, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-07-1988 μέχρι 30-09-1988.

4η δόση στις 02-07-2002, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-10-1988 μέχρι 31-12-1988.

5η δόση στις 02-01-2003, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-01-1989 μέχρι 31-03-1989.

6η δόση στις 02-07-2003, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-04-1989 μέχρι 30-06-1989.

7η δόση στις 02-01-2004, οι απαιτήσεις του χρονικού διαστήματος από 01-07-1989 μέχρι 31-10-1989.

 

4. Απαιτήσεις δικηγόρων παρακρατούνται υπέρ αυτών από τις αρμόδιες διαχειρίσεις Χρηματικού με την κατάθεση νομίμως συντεταγμένων και θεωρημένων από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες συμφωνητικών αμοιβής.

 

5. Για τον ακριβή υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών κατά δικαιούχο επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει το κατά μήνα καταβλητέο ποσό και τους μήνες καταβολής του, σε ονομαστικό ποσό, κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο ποσό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

6. Τα κατά τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εισπράξει ούτε έχουν συμψηφίσει ούτε έχουν εκχωρήσει την απαίτησή τους αυτή, ότι αποδέχονται τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης και ότι δεν έχουν καμιά άλλη απαίτηση εκ της αιτίας αυτής κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-1988 - 31-10-1989.

 

Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων για απαιτήσεις του ίδιου χρονικού διαστήματος, εκ της αιτίας αυτής τίθενται στο αρχείο, ελλείψει αντικειμένου συζητήσεώς τους.

 

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-07-2000

 

Οι Υπουργοί}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.