Νόμος 2947/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επιτρέπεται η παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων, με απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και το τέλος ταξινόμησης. Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων τα εν λόγω οχήματα πρέπει να επανεξαχθούν ή να λάβουν άλλο προβλεπόμενο τελωνειακό προορισμό.

 

Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα που μετά τη χρησιμοποίησή τους από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία θα επιστρέψουν στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης της χορηγού εταιρίας, από όπου είχαν προσωρινά εξέλθει, μπορεί να τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή τέλους ταξινόμησης που θα υπολογίζεται, αντίστοιχα, με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), εφόσον κατά το χρόνο που παραδίδονται για χρήση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1998/69/ΕΚ και 1991/542/ΕΟΚ φάση Β' ή 1996/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων, και η θέση αυτών σε ανάλωση γίνει μέχρι 30-06-2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.

 

β. Επιτρέπεται, για τα παραπάνω οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η προσωρινή έκδοση ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας με τα σήματα των Ολυμπιακών Αγώνων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας. Οι πινακίδες αυτές θα επιστραφούν, μετά το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή μπορούν να πωληθούν ως συλλεκτικά ή ως αναμνηστικά αντικείμενα. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

γ. Επιτρέπεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων ως πετρελαιοκινήτων, κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που τάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

 

{10. Οι αξιώσεις για παράλειψη, άρση της προσβολής ή αποζημίωσης του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 146/1914 Περί αθέμιτου ανταγωνισμού, που αφορούν στην προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρθρου, παραγράφονται μετά διετία, αφότου ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υπόχρεου, σε κάθε δε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη συντέλεση της πράξης, οι δε σχετικές αγωγές που αφορούν την άσκηση αυτοτελώς των παραπάνω αξιώσεων ή και την ένωσή τους με διαφορές από το νόμο [Ν] 2239/1994 περί σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αγωγές εκδικάζονται εντός δύο (2) μηνών, η δε προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός μηνός. Η απόφαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε τρεις (3) μήνες από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η δε εκτέλεσή της δεν αναστέλλεται Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται σε αξιώσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, η δε απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από της συζητήσεως. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός δεκαημέρου.

 

11. Της ειδικής προστασίας των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρθρου απολάβει και το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων, το απόφθεγμα των Παραολυμπιακών Αγώνων Νους, Σώμα, Πνεύμα (Mind, Body,Spirit) και οι όροι: Παραολυμπιακός, -η, -ο, Παραολυμπιάδα, Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004, Παραολυμπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004, Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004, Παραολυμπιακοί Αγώνες - Ελλάδα, και κάθε άλλος συναφής, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εμβλήματα, σήματα και οι μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την άσκηση των πάσης φύσεως αξιώσεων από την προσβολή των Ολυμπιακών αυτών Συμβόλων και Σημάτων, καθώς και για την παραγραφή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2819/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, ή διάθεση ή εμπορία ή κατοχή για διάθεση ή εμπορία των προϊόντων αυτών, ασχέτως του χρόνου αποκτήσεώς τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 και επόμενα του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά, διατάσσεται δε η κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων, ασχέτως της καταδίκης ή μη του κατηγορουμένου.}

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών μπορεί να επιβάλλονται εισφορές υπέρ της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία επί σειράς αναμνηστικών γραμματοσήμων, που εκδίδονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τη συγκατάθεση της οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και απεικονίζουν τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2819/2000, καθώς και να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσής τους στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2730/1999 και κάθε φορά ισχύει, ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό εισηγητή αυξάνεται από δύο σε οκτώ και ο αριθμός των πτυχιούχων υπαλλήλων αυτού αυξάνεται από δύο σε οκτώ κατά ανώτατο όριο, για την επικούρηση του έργου της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έξοδα ή δαπάνες για την Εταιρεία ποσού μεγαλύτερου των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12 του Παρόντος. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχόμενης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.}

 

7. Για την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με όλους τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, ιδίως με τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας και τις εταιρείες τουριστικών λεωφορείων, στην Αττική και τους νομούς, στους οποίους διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις και άλλες δράσεις Ολυμπιακού χαρακτήρα.

 

8. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:

 

{23. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία δικαιούται το έτος 2004 να προβαίνει σε τμηματική χορήγηση της ετήσιας άδειας του προσωπικού της, καθώς και σε χορήγηση αυτής μόνο μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Για το προσωπικό της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία επιτρέπεται συμφωνία συμψηφισμού των πάσης φύσεως εργασιακών αξιώσεων με το επιπλέον των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών καταβαλλόμενο ποσό.}

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού προτείνονται νέα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων και περιοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.