Νόμος 2948/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συναφείς διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (2.645) ευρώ.

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ.

 

4. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ.

 

5. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό χίλια επτακόσια εξήντα πέντε (1.765) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και ποσό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ.}

 

6. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ.

 

7.Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ευρώ.

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ.

 

9. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ.

 

10. Ο πίνακας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Ποσό φόρου σε ευρώ

 

ΘΕΣΕΙΣ

Έτη κυκλοφορίας αυτοκινήτου στην Ελλάδα

μέχρι και 6 έτη

πάνω από 6 και μέχρι 13 έτη

πάνω από 13 και μέχρι 20 έτη

πάνω από 20 έτη

Μέχρι 25

352

484

322

205

Από 26 μέχρι και 38

410

968

645

440

Από 39 μέχρι και 52

528

1.643

1.232

616

Από 53 και πάνω

586

1.907

1.467

821

}

 

11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ.

 

12. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση στα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ.

 

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 η φράση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ.

 

14. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ισχύουν από την 01-01-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.