Νόμος 2948/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), αντικαθίστανται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και η φράση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ευρώ.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ.

 

3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ, η φράση τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση επτακόσια σαράντα (740) ευρώ και η φράση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ.

 

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέχρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ για το τμήμα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ αφαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήματος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.}

 

5. Στην υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.

 

6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα τριακόσια (300) ευρώ.

 

7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ και η φράση ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ.

 

8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εννιακοσίων (900) ευρώ.

 

9. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριάντα (30) ευρώ.

 

10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650) ευρώ.

 

11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ.

 

12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

 

13. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

6.163

0

0

6.163

0

2.200

5

110

8.363

110

5.000

15

750

13.363

860

10.000

30

3.000

23.363

3.860

26.670

40

10.668

50.033

14.528

Υπερβάλλον

42,5

 

 

 

}

 

14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ.

 

15. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση ενενήντα (90) ευρώ.

 

16. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εκατόν πέντε (105) ευρώ.

 

17. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια πέντε (205) ευρώ.

 

18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια σαράντα (240) ευρώ.

 

19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τριάντα (30) ευρώ.

 

20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τριάντα (30) ευρώ

 

21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση ενενήντα (90) ευρώ.

 

22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ.

 

23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).}

 

24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Φορολογήσιμοι ίπποι αυτοκινήτου

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

μέχρι 7

4.800

8

6.100

9

8.000

10

9.900

11

11.800

12

14.200

13

16.700

14

20.500

15

26.500

16

33.600

17

41.300

18

49.500

19

57.800

20

66.600

21

75.700

22 - 23

85.300

24 - 25

95.900

26 - 27

107.900

28 και άνω

112.900

}

 

27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ και η φράση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ.

 

28. Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ και η φράση διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ.

 

29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Μήκος σκάφους (m)

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

Μέχρι 8

10.500

πάνω από 8 και μέχρι 10

19.000

πάνω από 10 και μέχρι 12

27.800

πάνω από 12 και μέχρι 14

37.200

πάνω από 14 και μέχρι 16

47.500

πάνω από 16 και μέχρι 18

58.900

πάνω από 18 και μέχρι 20

72.100

πάνω από 20 και μέχρι 22

87.400

πάνω από 22 και μέχρι 24

105.000

πάνω από 24 και μέχρι 26

125.000

πάνω από 26 και μέχρι 28

147.900

πάνω από 28 και μέχρι 30

174.000

πάνω από 30 και μέχρι 32

203.600

πάνω από 32

227.700

}

 

30. Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ και η φράση ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση διακοσίων εξήντα (260) ευρώ.

 

31. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση ενενήντα πέντε (95) ευρώ.

 

32. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ.

 

33. Η κλίμακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Επιφάνεια της εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης (m2)

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

Από 25 μέχρι και 60

5.800

Πάνω από 60 μέχρι και 120

14.600

Πάνω από 120

23.400

}

 

34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ.

 

35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

37. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 17 η φράση τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα τριακόσια (300) ευρώ.

 

38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ και η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ.

 

39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης

Συντελεστής για κάθε m2

Μέχρι 440 ευρώ

1,10

Πάνω από 440 έως 734 ευρώ

1,20

Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ

1,30

Πάνω από 1.174 ευρώ

1,40

}

 

40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2873/2000, η φράσητις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

 

41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ.

 

42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εξακόσια (600) ευρώ.

 

43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2873/2000, η φράση εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

 

44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2873/2000, η φράση είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

 

45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισμών που κλείνουν από την 01-01-2002 και μετά.

 

46. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ.

 

47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ.

 

48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ.

 

49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ.

 

50. Στην υποπερίπτωση α)α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (4.228.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ.

 

51. Στην υποπερίπτωση β)β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (3.523.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ.

 

52. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (3.392.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

53. Στην υποπερίπτωση δ)δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (2.556.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ.

 

54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Θέσεις

Με οδηγό τον ιδιοκτήτη

Με οδηγό τρίτο πρόσωπο

Άδεια κυκλοφορίας

Άδεια κυκλοφορίας

100%

50%

100%

50%

Μέχρι 25

15.500

11.250

12.400

9.000

Από 26 μέχρι και 38

17.100

13.100

13.950

10.200

Από 39 μέχρι και 52

17.850

14.100

14.750

10.700

Από 53 και πάνω

18.650

15.000

15.550

11.350

}

 

55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Ωφέλιμο φορτίο (τόννοι)

Με οδηγό τον ιδιοκτήτη

Με οδηγό τρίτο πρόσωπο

μέχρι 5

8.560

5.850

πάνω από 5 μέχρι 11

10.820

7.760

πάνω από 11 μέχρι 16,5

13.260

9.380

πάνω από 16,5

15.620

10.160

}

 

56. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εβδομήντα επτά (77) ευρώ, η φράση είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εξήντα οκτώ (68) ευρώ και η φράση είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πενήντα εννέα (59) ευρώ.

 

57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα:

 

α)α) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδομήντα επτά (77) ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,

 

β)β) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,

 

γ)γ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τριάντα (30) ευρώ.

 

59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ.

 

60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια τριάντα (230) ευρώ.

 

61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ και η φράση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ.

 

62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια εβδομήντα έξι (276) ευρώ και η φράση εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ.

 

63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τριακόσια (300) ευρώ.

 

64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

66. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ.

 

67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ.

 

68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια (117.300) ευρώ.

 

69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ.

 

70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως επαγγελματική αμοιβή λαμβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ.}

 

71. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα τριάντα (30) ευρώ.

 

72. Στην υποπερίπτωση α)α' του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

73. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ και η φράση πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ.

 

74. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ.

 

75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα τριακόσια (300) ευρώ.

 

76. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση είκοσι τέσσερα (24) ευρώ.

 

77. Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ.

 

78. Στην υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ.

 

79. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ.

 

80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση

χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ.

 

81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.

 

82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ.

 

83. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

84. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση εξακόσια (600) ευρώ.

 

85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και η φράση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ.

 

86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ.

 

87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τα είκοσι επτά (27) ευρώ.

 

88. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

89. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και η φράση ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

90. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριακοσίων (300) ευρώ.

 

91. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριακοσίων (300) ευρώ.

 

92. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση τριακοσίων (300) ευρώ.

 

93. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 81 η φράση διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ.

 

94. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 η φράση έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ.

 

95. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 η φράση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση χιλίων τετρακοσίων εξήντα (1.460) ευρώ και η φράση ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ.

 

96. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 η φράση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες(800.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ.

 

97. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 η φράση τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι (13.206) ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.