Νόμος 2948/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νομίσματος και τη μετατροπή ποσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

 

{Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.}

 

3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής:

 

{Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ' υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208.}

 

4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

 

{Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.}

 

5. Αν κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νομικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εμπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή δικαίωμα λήψης απόφασης για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

 

α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,

 

β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

 

γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.

 

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούμενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο ποινικών αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου.

 

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια ευθύνη των νομικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016).

 

6. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 686/1941 (ΦΕΚ 386/Α/1941) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1946 (ΦΕΚ 300/Α/1946), καταργούνται από 01-01-2002. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το εθνικό νόμισμα.

 

7. Το άρθρο 19 του νόμου 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χρηματικά ποσά σε δραχμές, που προβλέπονται σε οποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονομικές, κανονιστικές κ.λ.π.) της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως ως πρόστιμα, παράβολα, χρηματικές ποινές, οποιουδήποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννομων συνεπειών, μετά τη μετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρμόζονται από 01-01-2002.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.