Νόμος 2948/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Άλλες διατάξεις συναφείς με τη φορολογία εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

α) Στην περίπτωση α' του άρθρου 4, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου 2579/1998, η φράση πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ.

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 η φράση δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (5.870) ευρώ.

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 2579/1998, η φράση πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 01-01-2002 και εφεξής.

 

4. Οι υφιστάμενες κατά την 01-01-2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972, του νόμου 2166/1993 ή του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), υποχρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την αξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του νόμου 2842/2000.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) η φράση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας

Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας

Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ)

Σύνολο

Χωρητικότητας σε κόρους (gross)

φόρου (σε ευρώ)

20

0,60

12

20

12

30

0,70

21

50

33

50

0,76

38

100

71

 

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (gross), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρο.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 27/1975 η λέξη δραχμών αντικαθίσταται με τη λέξη ευρώ.

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 27/1975 οι λέξεις δραχμάς αντικαθίσταται με τη λέξη ευρώ.

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 27/1975 οι λέξεις δραχμάς και δραχμών αντικαθίστανται με τη λέξη ευρώ.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 27/1975 η λέξη δραχμάς αντικαθίσταται με τη λέξη ευρώ.

 

11. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 η λέξη δραχμές αντικαθίσταται με τη λέξη ευρώ.

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 29/1975 (ΦΕΚ 75/Α/1975) η λέξη δραχμών αντικαθίσταται με τη λέξη ευρώ.

 

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 29/1975 οι λέξεις δραχμάς και δραχμών αντικαθίστανται με τη λέξη ευρώ.

 

14. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 100/1998 (ΦΕΚ 96/Α/1998) η φράση 200.000 δραχμές αντικαθίσταται με τη φράση 600 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.