Νόμος 2963/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Έργο σε μεμονωμένα νησιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε μεμονωμένα νησιά, που δεν αποτελούν ίδιο νομό και των οποίων η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν έχει ανατεθεί σε Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων ή εκτελείται από Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων και Δημοτική Επιχείρηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας παραχωρείται μέχρι 31-12-2003, το εκτελούμενο συγκοινωνιακό έργο σε ανώνυμη εταιρεία που ιδρύεται:

 

α. από τους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού του μεμονωμένου νησιού και

 

β. από τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή τα Κοινά Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων ή τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, που κατά την ισχύ του νόμου αυτού παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο στις περιοχές αυτές.

 

2. Το έργο δύναται να ανατεθεί στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μετά από οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία εκπονείται με ευθύνη, πρωτοβουλία και σχετικό αίτημα:

 

α. της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή

 

β. του ή των ενδιαφερόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών καθορίζεται το περιεχόμενο και τα απαραίτητα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία ιδίως περιλαμβάνει:

 

α. τις γραμμές, διαδρομές και δρομολόγια που πρέπει να καλύπτονται,

 

β. τον απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων,

 

γ. την προσδοκώμενη επιβατική κίνηση,

 

δ. την οργάνωση της εταιρείας και το απαιτούμενο προσωπικό,

 

ε. τα στοιχεία εκμετάλλευσης (έσοδα δαπάνες) της επόμενης πενταετίας, καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας,

 

στ. τα της εισόδου εκάστου μετόχου στην Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αποτίμηση λεωφορείων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των αυτοκινητιστών, των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων, και των Δημοτικών Επιχειρήσεων που θα εισέλθουν και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

ζ. τα του μετοχικού κεφαλαίου, της καταβολής ή εισφοράς αυτού,

 

η. το καταστατικό της εταιρείας, που συντάσσεται σύμφωνα με τον κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 22 του παρόντος νόμου,

 

3. Σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησης των μεμονωμένων ιδιοκτητών λεωφορείων ή των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων, για συμμετοχή στην υπό ίδρυση εταιρεία, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που τάσσεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρίμηνο, η εταιρεία ιδρύεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού, με την υποχρέωση εξαγοράς των λεωφορείων των μεμονωμένων αυτοκινητιστών ή των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων από την εταιρεία, εφόσον αυτοί επιθυμούν την πώληση. Για την αποτίμηση αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Σε περίπτωση μη αποδοχής του καθοριζόμενου από την ειδική επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 τιμήματος εξαγοράς από τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων, η εταιρεία προχωρά στην προμήθεια των μέσων και του λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το καθοριζόμενο τίμημα εξαγοράς των λεωφορείων και των περιουσιακών στοιχείων είναι υποχρεωτικό για την ανώνυμη εταιρεία.

 

4. Με τη διαδικασία του άρθρου αυτού είναι δυνατή η ίδρυση από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού δημοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών και η εκτέλεση και εκμετάλλευση αστικού ή υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου και σε μεμονωμένα νησιά που δεν παρέχεται, κατά την ισχύ του νόμου αυτού, αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το έργο από τις επιχειρήσεις αυτές, με απόφαση του οικείου Νομάρχη μπορεί να ανατεθεί σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του οδικού μεταφορέα επιβατών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.