Νόμος 3013/02 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να συστήνονται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης επιπλέον μέχρι δύο τριμελείς Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης και έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα μέλη της επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος ο ένας από τους δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης που είναι μέλη της επιτροπής, καθώς και εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους υπαλλήλους της διεύθυνσης αλλοδαπών και μετανάστευσης με τους αναπληρωτές τους.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2910/2001 και μετά τις λέξεις Τεχνολογικά Εκπαιδευτικό Ιδρύματα (ΤΕΙ) προστίθενται οι λέξεις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες.

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2910/2001 και μετά τη λέξη οργανισμών προστίθεται η λέξη κοινωφελών ιδρυμάτων.

 

2. Στην περίπτωση β. της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εφόσον πρόκειται για την πρόσληψη αλιεργατών και απασχολουμένων στην αγροτική οικονομία η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.}

 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Εάν η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η άδεια εργασίας, κατά την αρχική της χορήγηση, θα χορηγείται για ένα έτος.

 

Μετά την πάροδο έξι ετών η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια. Ύστερα από συνολική δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα μπορεί να χορηγείται άδεια εργασίας αόριστης διάρκειας.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι τουλάχιστον ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.}

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ημεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται άδεια παραμονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας. Η άδεια αυτή ανανεώνεται, αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική μέριμνα.}

 

β. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 2910/2001 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Στη ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα αυτών, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής.}

 

6. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.}

 

β. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 2910/2001 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν το υπό στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού πιστοποιητικό.}

 

7. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, πλην της περίπτωσης δ. της παραγράφου 1, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.}

 

β. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο για την ανανέωση της άδειας παραμονής.}

 

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για την ανανέωση της άδειας παραμονής ο αλλοδαπός δεν καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.