Νόμος 3013/02 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Σε αλλοδαπούς, που υπέβαλαν αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999), οι οποίες είναι εκκρεμείς ή άδειες που έχουν χορηγηθεί, κατ' εφαρμογή της ίδιας διάταξης και έληξαν ή λήγουν εντός του τρέχοντος έτους, χορηγείται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος μέχρι 31-12-2002.

 

β. Εφόσον στους ανωτέρω αλλοδαπούς έχουν χορηγηθεί, στο παρελθόν, άδειες παραμονής, οι οποίες αποδεδειγμένως, υπερβαίνουν τη δεκαετία, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, παρέχεται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας.

 

γ. Στους αλλοδαπούς της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον δεν υπάγονται στη ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2003 και εφεξής, χορηγείται άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

2. Όπου στις διατάξεις του νόμου 2910/2001 ή στις παρούσες ρυθμίσεις αναφέρεται άδεια παραμονής ο όρος αυτός λειτουργεί ισοδύναμα προς τον όρο άδεια διαμονής.

 

3. Η διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955), δεν εφαρμόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του νόμου 2910/2001.

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{9. Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης παλιννόστηση ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διαβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 9 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/200), μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις ομογενών για τη διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

5. Στο άρθρο 69 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

 

{10. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 γίνονται Έλληνες, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 

11. Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα και απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του.}

 

6. Η προθεσμία του άρθρου 10 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

7. Όπου στις διατάξεις του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προβλέπεται κλήση του αλλοδαπού για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθώς και παροχή γνώμης της Επιτροπής, η κλήση αυτή και η παροχή της οικείας γνώμης πραγματοποιείται μόνον σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, κατά την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την άδεια παραμονής.

 

8. Στο άρθρο 66 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:

 

{10. Άδειες παραμονής, των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι 31-12-2002.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.