Νόμος 3013/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

2. Στη σύνθεσή του μετέχουν:

 

α. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,

β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων:

 

δ.1. Οικονομικών,

δ.2. Εσωτερικών,

δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ.7. Υγείας,

δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου,

δ)10. Ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

δ)11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και

δ)12. Οι Πρόεδροι ΕΝΠΕ και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

4. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί μέρους προτάσεις για την κατάρτιση της εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται πρόταση για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται για τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

 

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και από τους εποπτευόμενους φορείς.

 

γ. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων, καθώς και το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών.

 

δ. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

 

ε. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις ανωτέρω καταστροφές.

 

στ. Συντάσσει απολογισμό δράσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ενέργειες αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής. Για το σκοπό αυτόν συνεκτιμά και τα στοιχεία που περιέχονται στον αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

 

ζ. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέματος.

 

η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

5. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.