Νόμος 3021/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με άλλους φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την έκδοση του πιστοποιητικού και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, μπορεί να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση και εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2863/2000 και 10Α παράγραφος 1 περιπτώσεις γ' και δ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 310/1996.

 

Ειδικότερα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των επιχειρήσεων που καταρτίζουν δημόσιες συμβάσεις, ιδίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματιστηρίων Αξιών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ή Συνδέσμων, καθώς και εταιρειών ορκωτών ελεγκτών. Η αποστολή όλων των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων από αλλοδαπούς ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες ή δικαστικές αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο, ιδίως, των ισχυουσών συμβάσεων διεθνούς συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής.

 

2. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας που προβλέπεται για τα μέλη, καθώς και για το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στα άρθρα 3 παράγραφος 7 και 6 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2863/2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.