Νόμος 3021/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999). Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 01-01-2001.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι άδειες λειτουργίας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2328/1995, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2438/1996 (ΦΕΚ 211/Α/1996), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2328/1995 με την έκδοση αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.}

 

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν, κάθε ημέρα και μεταξύ των ωρών 16.00 έως 22.00 ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων, ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7).}

 

Επίσης, το εδάφιο γ' της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.}

 

4. Η Ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, για το διορισμό και την ανάκληση ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται με ονομαστική κλήση των μετόχων και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ψήφου του κάθε μετόχου μπορεί να γίνει γνωστό, όποτε αυτό ζητηθεί, στους άλλους μετόχους, καθώς και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

 

5. Στις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τάσσει στις ανωτέρω επιχειρήσεις εύλογη προθεσμία για την υποβολή ή, αντίστοιχα τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα των επιχειρήσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που εκδίδουν έντυπα εκπαιδευτικού ή επιστημονικού χαρακτήρα.

 

6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή υπό την ιδιότητα αυτή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.