Νόμος 3021/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, οι οποίοι μεταδίδουν πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα τουλάχιστον δώδεκα ώρες κάθε ημέρα και απασχολούν συνεχώς, με σύμβαση εργασίας περισσότερα από τριάντα πέντε (35) άτομα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών ή στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης ή σε άλλη αναγνωρισμένη ένωση συντακτών τοπικού χαρακτήρα, υποχρεούνται στη βέλτιστη κάλυψη του νομού για τον οποίο έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Για το σκοπό αυτόν και σε περίπτωση που λόγω γεωφυσικών ή άλλων ιδιομορφιών η κάλυψη αυτή δεν είναι τεχνικώς εφικτή, οι ανωτέρω σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με όρους που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία κάθε άλλης νομίμως λειτουργούσας υπηρεσίας. Τις ανωτέρω δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής δύναται να χρησιμοποιεί ποσοστό έως 20% εκ των κατόχων άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ανά νομό, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω πρώτου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

2. Ως πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα θεωρείται ιδίως, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη μετάδοση ειδήσεων για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικό με τον ενημερωτικό χαρακτήρα του μεταδιδόμενου προγράμματος και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, διαπιστώνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 

4. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της παραγράφου 1 υποχρεούνται να μεταδίδουν, δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί, κάθε είδους μηνύματα και πληροφορίες τις οποίες οι αρμόδιες αρχές επιθυμούν να απευθύνουν προς το κοινό σε περίπτωση επείγουσας και έκτακτης ανάγκης σχετικό με την, προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η μη τήρηση από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ανωτέρω υποχρέωσης. καθώς και των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 1, επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ)δ' και ε)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2644/1998.

 

5. Εάν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 πληρούνται από αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών που υπερβαίνει το 20% του αριθμού αυτών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ανά νομό η σχετική επιλογή γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των σταθμών αυτών με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας του άρθρου 7 παράγραφος 6 περίπτωση δ' του νόμου 2328/1995 και ενιαία βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα μόρια. Οι σταθμοί που δεν θα επιλεγούν εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 4.

 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 01-04-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.