Νόμος 3310/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποιούμενες Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{9. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

 

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

 

Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

2. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.}

 

3. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.}

 

4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{13. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών.

 

Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, προς την εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.}

 

5. Η παράγραφος 16 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.}

 

6. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{17. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με έγγραφό του προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.}

 

7. Η παράγραφος 19 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται

 

8. α) Το εδάφιο η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{η) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια. Στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995.}

 

β) Μετά το εδάφιο η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο θ' ως εξής:

 

{θ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.}

 

9. Η παράγραφος 6)α του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 22 του νόμου 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6)α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

 

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

 

Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού.

 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

10. Το τρίτο εδάφιο της τρίτης περιόδου της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδιούχοι Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που ζητούν ή κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.}

 

11. α) Η τέταρτη περίοδος της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου 3213/2003, όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.}

 

β) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται πέμπτη περίοδος ως ακολούθως:

 

Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου 3213/2003, όπως ισχύει, έλεγχο των δηλώσεων ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.}

 

12. Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο.

 

Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, προς την επιχείρηση και για ποσό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της, απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας.}

 

13. Η παράγραφος 16 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{16. α. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995 ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.

 

β. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995 και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με έγγραφό του προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.}

 

γ. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 6 και 7 του νόμου 2328/1995, όπως τροποποιήθηκαν δια του παρόντος, πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά. Άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.

 

δ. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.

 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στην Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

14. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.

 

15. α) Το εδάφιο ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{ι) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας, στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2328/1995.}

 

β) Μετά την περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.}

 

16. Το άρθρο 15 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.

 

17. Το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1746/1988, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2206/1994 και του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2225/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 24

 

1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφημερίδων ή περιοδικών κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1092/1938 περί Τύπου, καθώς και οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εκτύπωση ή τη διανομή εφημερίδων ή περιοδικών, είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

 

2. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

 

3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές και περισσοτέρων της μίας ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α' παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου 3283/2004 ως προς καθεμία από αυτές.

 

4. Τράπεζες ή ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, που προσφέρουν κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, υπηρεσίες αναδόχου της έκδοσης των μετοχών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ή επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εισάγονται στο Χρηματιστήριο, εφόσον καθίστανται κάτοχοι ονομαστικών μετοχών των παραπάνω εταιρειών λόγω της μη διάθεσής τους σε επενδυτές, δεν μπορούν να ασκούν το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις ούτε να αντιπροσωπεύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές και προβαίνουν σε σχετική δήλωση παραίτησης από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές πριν την έναρξη της εγγραφής. Υπό τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές περισσοτέρων της μίας ανωνύμων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.

 

5. Αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφόμενο στην ονομαστική μετοχή, είναι απολύτως άκυρο.

 

6. Για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικώς συμβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

 

Σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίησή του, καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

 

7. Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδικασία μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, που κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία.

 

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες εφημερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι περιορισμοί στη συγκέντρωση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις που εφαρμόζονται κάθε φορά, ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη διοικητική ή άλλης φύσεως κύρωση.

 

Ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ως προς τις μετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση.

 

9. Η ονομαστικοποίηση μετοχών, καθώς και η μεταβίβαση αυτών ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτου δικαιώματος γίνονται ατελώς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

18. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι στο σύνολό τους ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Επίσης,η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

19. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Οι μέτοχοι του κατόχου άδειας του νόμου [Ν] 2644/1998 και οι μέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός ισχύει}

 

20. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιήσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τις σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης και ενεχυρίασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, η υποχρέωση έγκρισης της παρούσας παραγράφου αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις μετοχών στο ίδιο πρόσωπο, με μία ή περισσότερες πράξεις, οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.}

 

21. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετη αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι στις εταιρείες αυτές, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2644/1998, όπως τροποποιήθηκε δια του παρόντος, εξαίρεσης. Η υποχρέωση υποβολής της πρόσθετης αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νέων μετόχων. Για τη μεταβίβαση των μετοχών κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αξιών, η ανωτέρω κατάσταση υποβάλλεται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα έως την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα. Για τις κατόχους άδειας που δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών, οι προηγούμενες καταστάσεις μετόχων συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα του προβλεπόμενου στην αντίστοιχη νομοθεσία βιβλίου μετοχών.}

 

22. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α, εφόσον πρόκειται για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%).

 

Για τις εταιρείες μετόχους, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%).}

 

23. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τις εταιρείες μετόχους, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%). Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές προγράμματος, που κατέχουν άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 310/1996.}

 

24. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2644/1998 καταργείται

 

25. α) Οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφοι 1, 5, πλην της τρίτης περιόδου αυτής, καθώς και των άρθρων 22 παράγραφος 9 και 24 παράγραφος 1 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003) καταργούνται.

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η ενεχυρίαση άυλων ονομαστικών μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για τη σύσταση βαρών επί άυλων μετοχών.

 

Σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση περιβάλλεται τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, απαιτείται να βεβαιώνεται επί του ίδιου εγγράφου από αρμόδια αρχή ότι οι υπογραφές των συμβαλλομένων είναι γνήσιες. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τις κατατιθέμενες συμβάσεις ενεχυρίασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού, σε κάθε άλλη περίπτωση οι συμβάσεις ενεχυρίασης άυλων μετοχών των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ισχύουν έναντι πάντων από το χρόνο καταχώρησής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, που υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης,που υπάγονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3310/2005 και με τις οποίες εκχωρείται στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα ή για θέματα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, εγκρίνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από έλεγχο συνδρομής, ως προς τον ενεχυρούχο δανειστή, των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για τους μετόχους ή τους εταίρους των ανωτέρω επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση για την έγκριση ή μη των ανωτέρω συμβάσεων εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίησή τους στην αρμόδια για την έγκριση αρχή.

 

Στην έγκριση της παρούσας παραγράφου υπόκειται και η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου για κάθε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

26. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του νόμου 3021/2002 καταργούνται.

 

27. α) Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως αυτή προστέθηκε με την πρώτη περίοδο του άρθρου 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και την τροποποίησή της από το άρθρο 2 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002) και το άρθρο 9 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/2002), έλεγχος νομιμότητας επί των συμβάσεων προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), παροχής υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν την κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητα των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τους φορείς που υπάγονται στον προληπτικό του έλεγχο.

 

28. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) καταργούνται

 

29. α) Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως ισχύει, χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής μέχρι 30-11-2005.

 

Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει σχετική προκήρυξη.

 

β) Έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:

 

i) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31-12-2004,

 

ii) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις υπ' αριθμό 1430/09-12-1996 (ΦΕΚ 1109/Β/1996) και 4925/Ε/21-02-2001 (ΦΕΚ 184/Β/2001) αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 9615/Ε/10-04-2001 (ΦΕΚ 414/Β/2001) και 17563/Ε/23-07-2001 (ΦΕΚ 954/Β/2001) όμοιες, και

 

iii) την 31-12-2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου.

 

Η κατά τα ως άνω νόμιμη λειτουργία καταλαμβάνει και το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης μέχρι τη χορήγηση των αδειών, εφόσον υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία.

 

Κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.