Νόμος 3023/02 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τρίτοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' των παραγράφων 1 των άρθρων 11 και 12 τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11, της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, εφόσον πρόκειται για κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψήφιων βουλευτών, χωρίς σχετικό αίτημά τους, καθώς και της εκδιδόμενης, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, κοινής υπουργικής απόφασης, θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως ισχύει, και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998).

 

Οι παραβιάσεις των διατάξεων που προαναφέρθηκαν συνιστούν, αντίστοιχα, ποινικά αδικήματα για τα οποία οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω σταθμών τιμωρούνται, σωρευτικά, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

 

3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12, στις επιχειρήσεις τύπου που παραβίασαν την απαγόρευση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και στα ελεγχόμενα πρόσωπα του στοιχείου ι)δ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που παραβίασαν την υποχρέωση της υπό στοιχείο δ' παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, επιβάλλεται, με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, πρόστιμο ύψους έως 150.000 €, το οποίο εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

4. Η μη τήρηση από τους δημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου και υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη ενημέρωσή τους από την Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου αυτού, συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.