Νόμος 3049/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύμβουλοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να συνάπτονται, για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους.

 

2. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Σύμβουλοι, που μπορεί να είναι: υπηρεσίες και συμβουλές οργανωτικές, χρηματοοικονομικές, αναδόχου έκδοσης, νομικές, τεχνικές, λογιστικές, ελεγκτικές, μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, υπηρεσίες και συμβουλές επικοινωνιακής πολιτικής προβολής, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες διοίκησης έργου, αναλογιστικές μελέτες, φοροτεχνικές μελέτες.

 

3. Η αμοιβή των συμβούλων μπορεί να συναρτάται και με την επιτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

 

4. Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων, η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων εφόσον η χρησιμοποίησή τους έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.

 

5. Οι Σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντα των ιδίων ή τρίτου προς τον οποίο προσφέρουν ή πρόσφεραν πρόσφατα τις υπηρεσίες τους.

 

Οι Σύμβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκειά της.

 

6. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να έχουν άμεση πρόσβαση χρήσεως και λήψεως αντιγράφων όλων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης και έχουν εν γένει δικαιώματα ελέγχου αντίστοιχα προς εκείνα των Ορκωτών Ελεγκτών, εφαρμοζομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.