Νόμος 3144/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συγκρότηση επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους με εμπειρία σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και του γραμματέα αυτής.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας μη μόνιμου χαρακτήρα από δημόσιους υπαλλήλους ή και εμπειρογνώμονες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, εκθέσεων για την προώθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής, η ιδιότητά τους, ο σκοπός της, ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να συμμετέχουν και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών ή ομάδων εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατίθεται κατόπιν διαπραγματεύσεων απευθείας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που εποπτεύονται από το κράτος, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου για ποσά ύψους διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (249.000,00) ευρώ.

 

Μεταξύ του Υπουργού και του επιλεγέντος Ιδρύματος καταρτίζεται σύμβαση εγγράφως σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης. Στην περίπτωση που στη σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.