Νόμος 3144/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδική επιδότηση ανεργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική επιδότηση ανεργίας, που παρατάθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43 του νόμου 2956/2001, παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη αφότου έληξε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ειδική επιδότηση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

 

2. Η Ειδική επιδότηση ανεργίας, η οποία προβλέπεται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Α] 30161/2000 (ΦΕΚ 272/Β/2000), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), παρατείνεται για δύο (2) έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Οι μισθωτοί της επιχείρησης ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ, των οποίων η σχέση εργασίας καταγγέλθηκε από 01-01-2002 μέχρι 31-01-2002 χωρίς υπαιτιότητά τους, δικαιούνται να επιλέξουν την ένταξή τους σε ένα από τα προγράμματα α) αυτοαπασχόλησης, β) νέων θέσεων, γ) κατάρτισης και δ) ειδικής επιδότησης ανεργίας, που εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα της κατάρτισης δικαιούνται να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση της μη ταυτόχρονης με το πρόγραμμα της κατάρτισης υπαγωγής τους και σε άλλο πρόγραμμα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξής τους, στα προγράμματα, καθώς και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών, το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Ειδικότερα η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος, σε κάθε όμως περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες. Το ημερήσιο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι αυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από εκείνο των άλλων ανέργων με επιπλέον προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε προστατευόμενο μέλος.

 

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης της ανεργίας για όσους επιλέξουν το μέτρο αυτό συνεχίζεται η ασφάλισή τους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι.

 

Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, καθώς και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 32 του νόμου 2874/2000 και με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002), και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού βαρύνουν για μεν τα προγράμματα της αυτοαπασχόλησης, των νέων θέσεων εργασίας και της κατάρτισης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για δε τα προγράμματα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατά το 1/3 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατά το υπόλοιπο 2/3 τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.