Νόμος 3148/03 - Άρθρο 6a

Άρθρο 6Α: Διερεύνηση υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διερεύνηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη παράβασης της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος διενεργείται με τη διοικητική μέριμνα του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και των εντεταλμένων ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου μπορεί να ορίζει ως εντεταλμένους ελεγκτές, φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία που έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση, ιδίως σε θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων μπορούν να εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και οι απαιτούμενες ειδικότητες των εντεταλμένων ελεγκτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και αποζημίωσής τους. Οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του νόμου 3693/2008 και 11 του παρόντος νόμου. Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των ποιοτικών ελέγχων, οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 

α) Δεν επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή ή να εργάζονται για λογαριασμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου τους.

 

β) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε έλεγχο νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο κατά την προηγούμενη διετία εργάστηκαν ως εταίροι ή υπάλληλοι ή με το οποίο συνδέονταν κατά οποιονδήποτε τρόπο ή από το οποίο λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή.

 

γ) Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και του ελεγχόμενου φορέα, επί του οποίου θα πραγματοποιήσουν έλεγχο.

 

Οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων υποχρεούνται να υποβάλουν στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου πριν από την έναρξη εκάστου ελέγχου που τους ανατίθεται, υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνονται με τους παραπάνω περιορισμούς και απαιτήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).

 

3. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου δύναται να δίδει εντολές ελέγχου - είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας - οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στη Διεύθυνση της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και στους εντεταλμένους ελεγκτές ως προς θέματα ασκήσεως του ελέγχου και, γενικώς, εποπτεύει την εν λόγω ελεγκτική αρμοδιότητά τους. Η Διεύθυνση Λογιστικών και Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων ή / και οι εντεταλμένοι ελεγκτές της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (τα ελεγκτικά όργανα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) μετά το πέρας της διερεύνησης υποθέσεως υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου.

 

4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διενέργειας ποιοτικού ελέγχου πιθανολογείται σοβαρά η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου μπορεί να εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων την επιβολή κυρώσεων, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υποθέσεως από τα ελεγκτικά όργανα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με άρθρο 30 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.