Νόμος 3172/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) και την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010)

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται και λειτουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας αποτελείται από πρόσωπα που έχουν:

 

α. ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος,

 

β. διακριθεί στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό για τις γνώσεις τους, την πείρα και την προσφορά τους στα θέματα της Δημόσιας Υγείας και

 

γ. δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της πολιτικής ή των πολιτικών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις άλλες αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τους:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,

 

β) τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), με αναπληρωτή του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων,

 

γ) τον Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με αναπληρωτή του καθηγητή της ίδιας σχολής,

 

δ) τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Ιατρικού Συλλόγου,

 

ε) έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Σχολών της χώρας, με τον αναπληρωτή του,

 

στ) τον Διευθυντή της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, με τον αναπληρωτή του,

 

ζ) τον Γενικό Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους, με το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

η) τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του,

 

θ) έναν εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας,

 

ι) έναν εκπρόσωπο των ιατρών Δημόσιας Υγείας, που υπηρετούν στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, με τον αναπληρωτή του, και

 

ι)α) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με τον αναπληρωτή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

4. Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά ακόμη. Η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία ορίζεται και ο/η Γραμματέας του Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, για το υπόλοιπο της θητείας διορίζεται νέο μέλος.

 

Στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει.

 

Οι θέσεις όλων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι άμισθες και τιμητικές.

 

Κατά περίπτωση το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας δύναται να προσκαλεί σε συμμετοχή στις εργασίες του εμπειρογνώμονες ή ειδικούς επιστήμονες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

5. Για κάθε μέλος του Συμβουλίου ορίζεται αναπληρωτής. Ο γενικός Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης αυτού. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει. Ο Πρόεδρος μπορεί να είναι είτε ένα από τα μέλη της παραγράφου 3 είτε άλλο πρόσωπο με ανάλογα προσόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

6. Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

7. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας με πλήρη ή μερική απασχόληση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

8. Ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας μπορεί να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 18 του νόμου 2190/1994, της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2198/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας είναι ταυτόχρονα και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ή Επιστημονικού Προσωπικού Τεχνολογικού Ιδρύματος εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μερικής απασχόλησης του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφοι 11)β και 14 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

9. Η αμοιβή και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης και κίνησης του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, καθώς και η αποζημίωση των γραμματέων αυτού, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.