Νόμος 3200/55 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομαρχιακό συμβούλιον συνέρχεται εν τω νομαρχιακό κατάστημα προσκλήσει του Νομάρχου τακτικώς μεν α) κατά Ιανουάριο εκάστου έτους και β) εντός δέκα πέντε ημερών από της περιελεύσεως εις την Νομαρχία του εγκεκριμένου κατά το άρθρο 9 προϋπολογισμού, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί υπό τού προέδρου. Η διάρκεια των εργασιών εκάστης τακτικής συνόδου μη δυναμένη να υπερβεί τις επτά ημέρας κανονίζεται εκάστοτε υπό του Νομάρχου, όστις κηρύσσει και την λήξη αυτών.

 

2.Το Συμβούλιον α) κατά την πρώτην ετησία τακτική σύνοδο αυτού γνωμοδοτεί επί της καταρτίσεως του προϋπολογισμού περιλαμβάνον όλες τις δια τον νομό απαιτουμένας δαπάνες αίτινες εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα του Νομάρχου, β) κατά την δευτέρα ετησία τακτική σύνοδο αυτού λαμβάνον γνώσιν των μεταβιβασθεισών υπό των καθ' έκαστον Υπουργείων πιστώσεων, γνωμοδοτεί περί της υπό του Νομάρχου διαθέσεως αυτών που προσδιορίζει το είδος εκάστης δαπάνης, την έκταση και την σειράν προτεραιότητος αυτής.

 

3. Κατά τις τακτικές συνόδους του συμβουλίου συζητούνται κατά προτεραιότητα τα θέματα του προϋπολογισμού και προγραμματισμού, εν συνεχεία δε και μετά την εξάντληση τούτων τα λοιπά εν τη ημερησία διατάξει θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Νομάρχου συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικώς εν αυτή και τα θέματα, ων η εγγραφή ήθελε ζητηθεί υπό δύο τουλάχιστον αιρετών μελών του συμβουλίου. Τα αυτά ισχύουν και επί των εκτάκτων συνόδων του νομαρχιακού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.