Νόμος 3200/55 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρις εκδόσεως των κατά το άρθρον 15 βασιλικών διαταγμάτων συνιστώνται παρ' εκάστη Νομαρχία δι' αποφάσεως του Νομάρχου συμβούλια και επιτροπές, αποτελούμενες εκ:

 

α) εκ του Διευθυντού της Νομαρχίας αναπληρούμενου υπό του νομίμου αναπληρωτού του,

β) ενός Πρωτοδίκου εκ των εν τη έδρα του νομού υπηρετούντων οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Προέδρου Πρωτοδικών,

γ) ενός οικονομικού υπαλλήλου τουλάχιστον επί βαθμό 5ο, εκ των εν τη έδρα του νομού υπηρετούντων οριζομένου μετά του αναπληρωτού του ενιαύσια θητεία δυναμένη ν' ανανεωθεί υπό του Νομάρχου,

δ) του προϊσταμένου της αρμοδίας καθ' ύλην περιφερειακής υπηρεσίας, εφ' όσον υπάρχει τοιαύτη, του Υπουργείου εις ο υπάγεται το δι' ο συνίσταται το συμβούλιον ή η επιτροπή θέμα, αναπληρούμενου υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού του

ε) ενός μονίμου δημοσίου υπαλλήλου επί βαθμό τουλάχιστον 5ο οριζομένου μετά του αναπληρωτού επί ενιαύσια θητεία, δυναμένη ν' ανανεωθεί υπό του Νομάρχου.

 

2. Καθήκοντα γραμματέως των συμβουλίων εκτελούν διοικητικοί υπάλληλοι, οριζόμενοι μετά του αναπληρωτού των υπό του Νομάρχου.

 

3. Τα απόντα ή κωλυόμενα ή και ελλείποντα τακτικά μέλη αναπληρώνονται υπό των αναπληρωματικών μελών.

 

4. Του συμβουλίου προεδρεύει κατά την κάτωθι σειράν ο εκ των μελών αυτού α) Διευθυντής Νομαρχίας, β) Πρωτοδίκης και γ) ο ανώτερος κατά βαθμό αρχαιότερος επί ισόβαθμων δημόσιος υπάλληλος.

 

5. Κενής ούσης της θέσεως στου Νομάρχου ο Διευθυντής της Νομαρχίας δεν δύναται να μετέχει του συμβουλίου.

 

6. Δύνανται να καλούνται επίσης εις τα κατά τα άνω συμβούλια ή επιτροπές, προς παροχή πληροφοριών, και άλλα πρόσωπα κεκτημένα ειδικότητα και πείρα επί του συζητούμενου θέματος.

 

7. Το συμβούλιον συνέρχεται στο νομαρχιακό κατάστημα προσκλήσει του προέδρου, ευρίσκεται δ' εν απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, οι δ' αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις αυτού, δι' ας συντάσσονται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του προέδρου.

 

8. Τα κατά τους κείμενους νόμου συνεστημένα σε έκαστο νομό συμβούλια ή επιτροπές προς γνωμοδότηση ή απόφαση εφ' ων αντικειμένων απαιτείται κατά νόμον τοιαύτη προς άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού, καθίστανται προσωρινώς αρμόδια προς γνωμοδότηση ή απόφαση δια την υπό των Νομαρχών άσκηση των δυνάμει του παρόντος νόμου μεταβιβαζομένων σε αυτούς αρμοδιοτήτων επί των αυτών ως άνω αντικειμένων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.