Νόμος 3227/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μία νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τον υπολογισμό του αριθμού των προστατευόμενων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) που τοποθετούνται υποχρεωτικά, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός εκείνων που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998 να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό έχει εκπληρωθεί, όταν, πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή τον φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό ή έχουν προκηρυχθεί με τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 θέσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το συνολικό ποσοστό οκτώ τοις εκατό.

 

Τα άτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998, κατ' εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του νόμου 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία:

 

α) καθορίζεται ο αριθμός θέσεων εργασίας που διατίθενται σε προστατευόμενους του νόμου 2643/1998 σε συγκεκριμένο φορέα του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών και

 

β) κατανέμονται οι θέσεις κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επί μέρους φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα, αποστέλλεται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ή Τοπική Υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καταρτισθεί η προκήρυξη που αφορά τους φορείς του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

 

Η προκήρυξη περιλαμβάνει το σύνολο των θέσεων εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, που θα καλυφθούν από προστατευόμενους του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο και ειδικότητα.

 

Η προκήρυξη κοινοποιείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της Τοπικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου.

 

Με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της Τοπικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η προκήρυξη τοιχοκολλείται στο κατάστημα στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9 και κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής Κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης θέσεων εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.

 

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και φορέων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, υποβάλλουν έντυπες αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις, παρεχόμενες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις οποίες δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες για την προκήρυξη Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που έχουν προβεί σε προκήρυξη, κατ' επιλογήν τους. Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

5. Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία για θέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 γίνεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998.

 

Οι προστατευόμενοι για τους οποίους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής, εκτός αυτών που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι επιτρέπεται να εκδοθούν και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Για την ανάρτηση γίνεται δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/1999) εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης.

 

Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.

 

Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του νόμου 2643/1998.

 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, συντάσσεται ο πρώτος πίνακας μοριοδότησης που περιλαμβάνει αριθμό προστατευομένων αντίστοιχο προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμους επιλαχόντες, με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά κατηγορία προστασίας, χωριστά για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998. Παράλληλα ανακοινώνεται και η βαθμολογία των λοιπών αιτούντων την προστασία του νόμου 2643/1998 με βάση την αίτηση υπεύθυνη δήλωση.

 

Η δημοσιοποίηση του πίνακα γίνεται με ανάρτησή του στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και με σχετική δημοσίευση για την ανάρτηση σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία.

 

Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, ανασυντάσσουν, εάν απαιτείται, τους πίνακες μοριοδότησης στους οποίους περιλαμβάνεται αριθμός προστατευομένων αντίστοιχος με τις προκηρυσσόμενες θέσεις και ισάριθμοι επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά μορίων κατά κατηγορία προστασίας και χωριστό για τις θέσεις του άρθρου 2 και για κάθε θέση του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Οι τελικοί πίνακες έχουν ισχύ μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης για τη νέα προκήρυξη. Από τον πίνακα των επιλαχόντων γίνεται και κάθε αντικατάσταση τοποθετηθέντος, είτε ύστερα από αίτηση του εργοδότη είτε ύστερα από ανάκληση τοποθέτησης με αίτηση του προστατευομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται ο τύπος της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη μοριοδότηση από τους υποψηφίους, για τους οποίους κρίνεται ότι, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα μοριοδότησης μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων μοριοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

7. Το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς. Ο πίνακας τοποθετήσεων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δημοσιοποιούνται οι πίνακες μοριοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

8. Ο αριθμός που προκύπτει με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου καθορίζεται σε εκατό μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά χίλια πεντακόσια ευρώ ή του οικογενειακού κατά τρεις χιλιάδες ευρώ, μειώνεται ο αριθμός των μορίων κατά είκοσι.

 

Ο προστατευόμενος προσκομίζει στην Επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2643/1998 αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο της προκήρυξης έτος. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευόμενου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανήλικων τέκνων τους. Σε περίπτωση που ο προστατευόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ότι παρελήφθη όμοια. Δικαιολογητικά άλλου οικονομικού έτους δεν γίνεται δεκτά.

 

9. Η Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) (νόμος 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001), άρθρο 31, παράγραφος 15) είναι ενδεκαμελής,

με διετή θητεία, και αποτελείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και από έναν εκπρόσωπο: του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, των Οργανώσεων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας.

 

Χρέη εισηγητών και γραμματέα της Επιτροπής ασκούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ή αποσπασμένοι σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, οι εισηγητές και ο γραμματέας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και η αποζημίωση για πραγματοποιούμενους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Από τον ίδιο λογαριασμό καλύπτονται και οι δαπάνες λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί βάσει των διατάξεων του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) από την αρχή της λειτουργίας της.

 

Οι έξι θέσεις προσωπικού που συστήθηκαν με την παράγραφο 15 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 για τη διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998 ανήκουν εφεξής στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό.}

 

11. Όσοι τοποθετήθηκαν με βάση τις διατάξεις του νόμου 2643/1998, όπως ισχύει, ή του προηγούμενου αυτού νόμου [Ν] 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α/1986), και κατέστησαν και είναι άνεργοι λόγω διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, στις οποίες εργάζονταν μπορούν να τοποθετούνται εκ νέου από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του νόμου 2643/1998 σε θέσεις εργασίας του ίδιου τομέα, που κρατούνται προς το σκοπό αυτόν από επόμενη προκήρυξη, εφόσον εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά το χρόνο της τοποθέτησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.