Νόμος 3227/04 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 369/1989 (ΦΕΚ 164/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) έναν εκπρόσωπο του οικείου Λιμενικού Ταμείου ή του οικείου Οργανισμού Λιμένος ανώνυμη εταιρεία.}

 

2. Στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορεί, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών, να χορηγείται έντοκο δάνειο μέχρι το ύψος των δέκα μηνιαίων αποδοχών κατ' ανώτατο όριο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης του δανείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Έντοκο δάνειο μπορεί με όμοια απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Οργανισμών να χορηγείται και στο με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικό τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε οργανισμού, καθορίζονται το ύψος του δανείου, οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησής του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας.

 

3. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού:

 

α) Συνιστώνται Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) στο Αίγιο του Νομού Αχαΐας, στην Τούμπα του Νομού Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αττικής, στο Νέο Κόσμο και στο Μοσχάτο του Νομού Αττικής.

 

β) Συνιστάται Τοπική Υπηρεσία Τούμπας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003).}

 

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ποσό ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ σε επτά ετήσιες δόσεις, αποκλειστικά για την εξόφληση των μέχρι 31-12-2000 οφειλών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από συνεισπραχθέντα και μη αποδοθέντα έσοδα προς: α) τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση και το Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακού Επιδόματος Μισθωτών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και β) τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και γ) τον οργανισμό Εργατικής Εστίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τους παραπάνω Οργανισμούς και Λογαριασμούς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

 

6. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην επιτροπή της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), που συγκροτείται για την απόκτηση από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας οικοπέδων εκτός Νομού Αττικής, του εκπροσώπου των εργοδοτών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του νόμιμου αναπληρωτή του συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Στη θέση υποδιευθυντή εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τοποθετείται εκπαιδευτικός υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.