Νόμος 3252/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εγγραφή - Συνδρομή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε νοσηλευτής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοσηλευτική. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατάξεις, και την καταβολή του εφάπαξ ποσού των πέντε (5) ευρώ για έξοδα εγγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος μπορεί με απόφαση του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ένωση Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος που ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα Μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

3. Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορούν να αναπροσαρμόζονται μόνο από τη συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος με απόφαση των 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

4. Η δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρείται στο μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος και κατατίθεται στον τηρούμενο φάκελο για κάθε νοσηλευτή μέλος του Τμήματος.

 

5. Σε όποιον υποβάλλει εμπρόθεσμα πλήρη δήλωση, καθώς και την ετήσια συνδρομή χορηγείται δελτίο ταυτότητας νοσηλευτή, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να τον εξυπηρετεί κατά την άσκηση του λειτουργήματος. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο.

 

6. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω.

 

7. Το ήμισυ των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά από τα Περιφερειακά Τμήματα στην κεντρική Διοίκηση της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή, το αργότερο έως την 30η Απριλίου κάθε οικονομικού έτους βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Η καθυστέρηση ή η μη απόδοση αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα.

 

8. Η οικονομική σχέση ανάμεσα στα Περιφερειακά Τμήματα και την Κεντρική Διοίκηση ως προς τα ποσοστά των εισφορών μπορεί να μεταβάλλεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος, έτσι ώστε το Περιφερειακό Τμήμα να μπορεί να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές του δαπάνες.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.