Νόμος 3259/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Υπαγόμενες περιπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2003 δύνανται να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας σχετική εκπρόθεσμη (αρχική ή συμπληρωματική) δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι 31-08-2004.

 

2. Η δυνατότητα υποβολής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται αναλόγως και στις πιο κάτω φορολογίες για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31-12-2003:

 

α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11 και 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

β) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 

γ) Φόρου κύκλου εργασιών.

 

δ) Φόρου πολυτελείας, ειδικού φόρου κατανάλωσης του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3829/1958 (ΦΕΚ 126/Α/1958) και φόρου κατανάλωσης στις κηρώδεις ύλες του νόμου [Ν] 4324/1963 (ΦΕΚ 152/Α/1963), στα απορρυπαντικά του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 156/1967 (ΦΕΚ 179/Α/1967), στα φορτηγά αυτοκίνητα του νόμου [Ν] 1223/1981 (ΦΕΚ 340/Α/1981), όπως ίσχυσαν και μετά την ενοποίηση των φόρων κατανάλωσης και πολυτελείας του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984).

 

ε) Φόρου κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται, διασκευάζονται ή συναρμολογούνται στο εσωτερικό του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), στα λιπαντικά έλαια του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 12/1975 (ΦΕΚ 34/Α/1975) και στα ελαφρά και μέσα έλαια του νόμου [Ν] 216/1975 (ΦΕΚ 260/Α/1975), όπως ίσχυσαν.

 

στ) Φόρου κατανάλωσης στις ανυψωτικές συσκευές του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 542/1977 και φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα μισθώματα δρομώνων ίππων του άρθρου 58 του νόμου 1249/1982, όπως ίσχυσαν.

 

ζ) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

 

η) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.

 

θ) Εισφοράς υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), εισφοράς υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του εδαφίου β' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 και εισφοράς υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1066/1980 (ΦΕΚ 183/Α/1980), όπως ίσχυσαν.

 

ι) Φόρου προστιθέμενης αξίας του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).

 

ι)α) Εισφοράς υπέρ Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του άρθρου 31 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992).

 

ι)β) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986).

 

ι)γ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α' έως και ι)β', με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

ι)δ) Τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων του άρθρου 4 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.