Νόμος 3259/04 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την προετοιμασία της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από την προβλεπόμενη εκλογή και συμμετοχή της σε αυτό, επιτρέπεται η απόσπαση από 15-09-2004 έως 28-02-2007 στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη των εξής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών: έως πέντε υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α' ή Β', έως πέντε υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Α', Β' ή Γ, ενός υπαλλήλου του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, έως τριών υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, ενός υπαλλήλου του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και έως δύο υπαλλήλων του κλάδου βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Στο άρθρο 31 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Συνιστάται Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα του Κοσσόβου.}

 

3. Στον πίνακα Α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1998 (ΦΕΚ 144/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2694/1999 (ΦΕΚ 55/Α/1999) και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003), προστίθεται περίπτωση 95 ως εξής:

 

{95. Γραφείο Συνδέσμου στην Πρίστινα:

 

Πληρεξούσιος Υπουργός Α' ή Β'

Γραμματέας Πρεσβείας Α', Β' ή Γ'

Τρεις υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Ιδιαίτερος Γραμματέας

Μεταφραστής

Κλητήρας

Οδηγός

Φύλακας θυρωρός

Οικιακός βοηθός.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μεταφορά των δικηγόρων ενεργείται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά προτίμηση εποπτευόμενα από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο Υπουργεία, ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α/1998), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το νόμο 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών. Η θέση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού καταργείται Οι οργανικές θέσεις της εν λόγω Γραμματείας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, στο πλαίσιο του Υπουργείου Εξωτερικών, με δικό της οργανισμό λειτουργίας, ο οποίος καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού συνιστώνται μία θέση Γενικού Διευθυντή και μία θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, αμφότεροι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής επικουρούν τον Υφυπουργό Εξωτερικών στο έργο του ως προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και ασκούν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σχετική προς το αντικείμενο. Οι υπάλληλοι αυτοί εξομοιώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά, ο μεν Γενικός Διευθυντής με Πληρεξούσιο Υπουργό Α', ο δε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής με Πληρεξούσιο Υπουργό Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Για την υποστήριξη του Υφυπουργού στο εν θέματι έργο του συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, που προσλαμβάνονται με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία λύεται αυτοδικαίως, χωρίς αποζημίωση, και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση του Υφυπουργού που τον προσέλαβε. Οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή να διαθέτουν εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν, ενώ για τις αποδοχές τους ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.