Νόμος 3260/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υπηρεσιακά συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2190/1994 και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την επιλογή ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόμος 2683/1999), με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α. Έναν επίτιμο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες,

 

β. Έναν καθηγητή δημόσιου δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ορίζονται με όμοιους αναπληρωτές τους από τον οικείο Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της οικείας Σχολής.

 

γ. Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ειδικευμένο σε θέματα δημόσιου δικαίου, που ορίζεται με όμοιο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

δ. Δύο Γενικούς Διευθυντές από τους οποίους ένας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με Αναπληρωτές τους Γενικούς Διευθυντές των ίδιων Υπουργείων.

 

ε. Τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, με αναπληρωτή του μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, το οποίο ορίζει η ίδια.}

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 161 παράγραφος 1, 162 και 163 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.

 

Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 4, 6, 8, 10, 12 και 13 του άρθρου 37 του νόμου 2190/1994 και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τρεις μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Α', από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακό συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

 

β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α'.

 

2. Τα υπό στοιχείο α' μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Τα μέλη αυτό τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, για μία τριετία.

 

Τα υπό στοιχείο β' μέλη της παραγράφου 1 εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Η γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

4. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

6. Αν ο αριθμός των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι τέσσερις έως και έξι, ορίζονται από τον οικείο Υπουργό δύο Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και αποτελούν αυτοδίκαια τα δύο υπό στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως τρίτο μέλος ορίζεται είτε υπάλληλος άλλου κλάδου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου είτε υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αν ο αριθμός των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι μικρότερος των τεσσάρων, επιλέγεται ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος αποτελεί αυτοδίκαια το ένα υπό στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τα άλλα δύο μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου.

 

8. Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωματικό μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

 

10. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν τα υπάρχοντα.

 

12. Στα περιφερειακά Υπηρεσιακά συμβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται ως πρόεδρος και μέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α' από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

13. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 11. Τα υπηρεσιακά συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ακαδημίας Αθηνών, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και της Σιβιτανίδειου Σχολής, για τα οποία επιτρέπεται προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του παρόντος με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού ή βάσει ισχυουσών ιδίων διατάξεων.

 

14. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, Θεραπευτικών Καταστημάτων και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ) είναι δυνατόν να ορίζονται ως πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με βαθμό Α' των Καταστημάτων Κράτησης όλης της χώρας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006).

 

3. Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των ανεξάρτητων αρχών του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) ή άλλων ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.