Νόμος 3302/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της σε παραγράφου 6 με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999), την τροποποίηση της με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/204), τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις των οφειλόμενων απαιτητών εισφορών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών χρονικής περιόδου μέχρι 30-11-2004, κατά 80%, εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50% εφόσον ρυθμιστεί η εξόφλησή τους μέχρι και 80 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της κανονικής καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

 

Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών πρόσθετων επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.

 

2. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει:

 

α) για τους εργοδότες των ανέλεγκτων κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών μέχρι 30-04-2005,

 

β) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων που ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 30-04-2005,

 

γ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

 

Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειάς της αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 

3. Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51, 52, 53, 54 και 55 του νόμου 2676/1999, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τον υπολογισμό του ποσού της προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.

 

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200,00 €.

 

4. Δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3232/2004, εφόσον τηρούν τους όρους των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.