Νόμος 3340/05 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι διατάξεις:

 

(α) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 53/1992 (ΦΕΚ 22/Α/92) στο σύνολό τους,

 

(β) του άρθρου 13 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 1969/1991,

 

(γ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985), ενώ οι λοιπές περιπτώσεις (β) και (γ) αναριθμούνται σε (α) και (β) αντιστοίχως,

 

(δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, ενώ οι λοιπές περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) αναριθμούνται σε (α), (β) και (γ) αντιστοίχως,

 

(ε) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1992 (ΦΕΚ 22/Α/1992).

 

2. Αντικαθίστανται οι διατάξεις:

 

(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 1969/1991, του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 1969/1991, καθώς και των άρθρων 33 και 34 του νόμου [Ν] 3632/1928 της 17/26-07-1928 Περί χρηματιστηρίων αξιών από τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου,

 

(β) του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988) από τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

 

3. Τροποποιούνται οι διατάξεις:

 

(α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) ως εξής:

 

{Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει:

 

α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Στον Κανονισμό προβλέπονται τουλάχιστον υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

 

β. Τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

 

γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

 

δ. Τις διαδικασίες παρακολούθησης:

 

α)α) των συναλλαγών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα που απασχολεί η εταιρία είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως και τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον οι κινητές αξίες είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,

 

β)β) άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία και οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές.

 

ε. Τις διαδικασίες δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρία και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, καθώς και άλλων προσώπων για τα οποία η εταιρία έχει υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

στ. Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρείας.}

 

(β) του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) ως εξής:

 

{Εταιρεία, της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά αξιών, δεν επιτρέπεται να διενεργεί για ίδιο λογαριασμό συναλλαγές σε παράγωγα εισηγμένα σε αγορά παραγώγων, τα οποία έχουν ως υποκείμενη αξία είτε αξίες της εταιρίας είτε δείκτες, στους οποίους οι αξίες της εταιρίας αυτής συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. Η απαγόρευση ισχύει για την εκδότρια εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο ύψους από 5.000 μέχρι 300.000 ευρώ.}

 

(γ) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 1969/1991 ως εξής:

 

{Επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που συνδέονται με την κατάχρηση της αγοράς, δηλαδή της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 53/1992 και στα άρθρα 72 και 73 του νόμου [Ν] 1969/1991 νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.