Νόμος 3340/05 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναγκαία προϋπόθεση του κύρους οποιασδήποτε δημοσίευσης για τις ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), σε ημερήσια πολιτική ή αθλητική εφημερίδα, με ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, αποτελεί η έκδοση σχετικού τιμολογίου από την οικεία εφημερίδα στο όνομα της εταιρείας στην οποία αφορά η δημοσίευση.

 

2. Το αγγελιόσημο που καθορίζεται, σύμφωνα με το νόμο, για τις δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, κατατίθεται, αρμοδίως, στο όνομα της εφημερίδας, η οποία προβαίνει σε αυτές με ειδικό έντυπο, το οποίο συμπληρώνει η υπόχρεη εταιρεία, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από το τέλος του μήνα της σχετικής δημοσίευσης.

 

Η κατάθεση γίνεται στους λογαριασμούς του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), με τους τίτλους: Λογαριασμός Αγγελιόσημου Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Λογαριασμός Αγγελιόσημου Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

 

3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως ισχύει, εφαρμόζονται, ανάλογα, και για τις δημοσιεύσεις του άρθρου αυτού.

 

4. Η υποβολή, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, του φύλλου οποιασδήποτε πολιτικής ή αθλητικής εφημερίδας με δημοσιεύσεις της παραγράφου 1 προϋποθέτει και τη συνυποβολή από την υπόχρεη εταιρεία αντιγράφου του σχετικού τιμολογίου, που εκδίδεται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

 

5. Η αμοιβή των επιχειρήσεων δημοσιεύσεων ισολογισμών, για δημοσιεύσεις της παραγράφου 1, απαγορεύεται να υπερβαίνει, συνολικά, το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας της αντίστοιχης καταχώρισης, έστω και αν περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του ισολογισμού ή του προς δημοσίευση κειμένου.

 

Η αμοιβή αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με παραστατικό έγγραφο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 86/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)), που εκδίδει η επιχείρηση δημοσιεύσεων ισολογισμών στο όνομα της εφημερίδας. Στο έγγραφο αυτό, εκτός από τα άλλα στοιχεία του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αναγράφεται απαραιτήτως, αριθμητικώς και ολογράφως, η αξία της αντίστοιχης καταχώρησης.

 

6. Σε περίπτωση που επιχείρηση δημοσιεύσεων ισολογισμών εισπράξει αμοιβή, η οποία υπερβαίνει, συνολικά, το ανωτέρω ποσοστό, επιβάλλεται, σε βάρος της, με απόφαση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του επιπλέον εισπραχθέντος ποσού. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν οι επιχειρήσεις δημοσιεύσεων ισολογισμών, που εισπράττουν αμοιβή κατά την παράγραφο 5, είναι περισσότερες από μία, για την καταβολή του προστίμου, ευθύνονται όλες, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Επικρατείας μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου στις οικονομικές εφημερίδες, μετά από γνώμη της οικείας Ενώσεως Ιδιοκτητών Εφημερίδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.