Νόμος 3340/05 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου (€)

Μονάδα επιβολής

κ)στ) Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση ΑΧΣ 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ'

3824 90 99

245

1.000 λίτρα

}

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{6. Για τις παρακάτω ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ της περίπτωσης κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντα Κώδικα, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε 0 ευρώ ανά χιλιόλιτρο:

 

Χρονική Περίοδος

Ποσότητα Βιοντίζελ (χιλιόλιτρα)

01-01-2005 - 31-12-2005

51.000

01-01-2006 - 31-12-2006

91.000

01-01-2007 - 31-12-2007

114.000

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης παραγωγής, ανάμιξης, διακίνησης και θέσης σε ανάλωση των παραλαμβανόμενων με μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.