Νόμος 3369/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο πλην της παραγράφου 12 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε αποφοίτους μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης και σε αποφοίτους μέχρι και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι Σχολές Γονέων.

 

2. Υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής, παρέχουν τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού.

 

3. Υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε αποφοίτους ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης παρέχουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 2009/1992.

 

4. Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης, παρέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ).

 

5. Ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990, ή από άλλες ειδικές διατάξεις, ορίζεται και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

6. Οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, μπορούν να ιδρύσουν:

 

α) φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού,

 

β) φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου κατάρτισης, οι οποίοι θα διέπονται από τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

7. 7. Για τη διάγνωση των αναγκών της δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, τη γενικότερη αξιολόγηση και το συντονισμό των φορέων και της παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, καθώς και για τη διασύνδεση τους με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης (ΕΕΔΒΜ). Στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης συμμετέχουν:

 

α) ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως πρόεδρος,

 

β) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως αντιπρόεδρος,

 

γ) ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

δ) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

ε) ο Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

στ) ο Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

 

ζ) ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

 

η) ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,

 

θ) ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α/2003),

 

ι) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,

 

ι)α) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

 

ι)β) τρεις (3) εκπρόσωποι της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων,

 

ι)γ) τρεις (3) εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών,

 

ι)δ) ένας (1) εκπρόσωπος της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων,

 

ι)ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων,

 

ι)στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Συνόδου των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ),

 

ι)ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008).

 

8. Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης για την υλοποίηση των σκοπών της κατά την προηγούμενη παράγραφο αξιοποιεί τα συστήματα των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του νόμου [Ν] 3191/2003 και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

9. Ο συντονισμός των φορέων παροχής δια βίου κατάρτισης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 3191/2003 που αφορά στο Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση.

 

10. Η Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση μεν ανά τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε μέλη της. Στις συνεδριάσεις της δύνανται να καλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες σχετικά με τη δια βίου μάθηση.

 

11. Το έργο της Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από υπηρεσιακή μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με την ονομασία Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, η οποία συνίσταται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

12. Για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης συνίστανται πέντε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, δύο θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού και τρεις θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού. Τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνουν πρόσωπα που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Η πλήρωση όλων των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), κατά περίπτωση. Στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μπορούν να μετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν, αποσπώνται στη Μονάδα Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Εάν κάποια θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παραγράφου αυτής δεν καλύπτεται από δημόσιο υπάλληλο, τότε καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως προϊστάμενος της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια βίου Μάθησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα από τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της μονάδας αυτής.

 

13. Οι αποδοχές των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές με απόσπαση λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της θέσης από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, και έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ των αποδοχών των θέσεων αυτών και των αποδοχών της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.

 

14. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο πλην της παραγράφου 12 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.