Νόμος 3409/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

Ειδικότερα, για την πρόσληψη του προσωπικού πλωτών μέσων, λιμενεργατικού προσωπικού, χειριστών ανυψωτικών - φορτωτικών μηχανημάτων έργων και οδηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των Οργανισμών Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία, στη σειρά κατάταξης υποψηφίων, κατ' εξαίρεση, προηγούνται οι άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και έχουν τουλάχιστον οκτώ μήνες ανεργίας υπολογιζόμενης κάθε φορά από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πρόσληψη και προς τα πίσω, ανεξάρτητα από το κριτήριο εντοπιότητας.

 

Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αυτές θα πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Σε περίπτωση πρόσληψης ανέργων ναυτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στους Οργανισμούς Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία, αυτοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, μέχρι και τη λήξη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), οι εργαζόμενοι αυτοί υποχρεωτικά ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων θέσεων.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα σχετικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών στον ασφαλιστικό φορέα τους, το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, για τη δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι και επτά μηνών υπολογίζονται σε ποσοστό 9% για τον εργαζόμενο και σε 14% για τον εργοδότη επί του συνόλου των μικτών μηνιαίων αποδοχών συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων επιδομάτων που λαμβάνει το έκτακτο προσωπικό των Οργανισμών Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης και απασχόλησής του, σε αναλογική εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 

Επιπλέον των προαναφερόμενων τακτικών μηνιαίων εισφορών υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, καταβάλλονται εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών 2% για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών 1 % για τον εργαζόμενο και 2% για τον εργοδότη, Εστίας Ναυτικών 0,35% για τον εργαζόμενο και 0,18% για τον εργοδότη και Ταμείου Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού - Ταμείου Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού) τα μηνιαία ποσά εισφορών για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από τον εργοδότη και αποδίδονται στους οικείους φορείς.

 

Η υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται ότι διανύθηκε σε επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας μέχρι 500 κόρους με την ανώτερη ειδικότητα ναυτολόγησης του ναυτικού κατά το τελευταίο 48μηνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3490/2006 (ΦΕΚ 206/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.