Νόμος 3409/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Με όμοια απόφαση οι ιατροί που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις, διατίθενται σε πλοία, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους επιβάτες και στα πληρώματα αυτών, οι δε πλοιοκτήτες υποχρεούνται στην αποδοχή των υπηρεσιών αυτών.

 

2. Ο διορισμός ιατρών στις συνιστώμενες θέσεις γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) και του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), χωρίς να απαιτείται έγκριση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998). Επίσης, για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

3. Οι διοριζόμενοι στις ανωτέρω θέσεις ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) όπως εκάστοτε ισχύουν και η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόλησή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

 

4. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ιατρών που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

5. Με μέριμνα και δαπάνη των πλοιοκτητών διατίθενται στους ιατρούς: α) για την ενδιαίτησή τους ατομικές καμπίνες με συνεχόμενο χώρο υγιεινής και τους παρέχεται σίτιση καθ' όλη τη διάρκεια του πλου - δρομολογίου του πλοίου, β) τα απαραίτητα μέσα και φαρμακευτικό υλικό όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις συμπληρωμένα με τον επιπλέον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των ιατρείων του πλοίου που προβλέπονται στην εκδιδόμενη της κατ' εξουσιοδότηση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Κατά των παραβατών της διάταξης αυτής, επιβάλλονται οι διοικητικές Κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007).

 

6. Για τους ιατρούς που διατίθενται σε πλοία ισχύουν τα μη οικονομικά κίνητρα που θεσπίζονται για τους ιατρούς που τοποθετούνται σε ιατρεία άγονων και προβληματικών περιοχών, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.