Νόμος 3426/05 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2333/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999.

 

2. Στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης του Δικτύου αυτού Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2338/1995, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι αρμόδιος ιδίως να:

 

α. διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,

 

β. διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και Οικονομικά αποδοτικού Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

 

γ. διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών,

 

δ. εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προ υποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3,

 

ε. διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

 

στ. παρέχει στους χρήστες του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του Δικτύου τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο,

 

ζ. απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Διαχειριστή του Δικτύου, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά τρόπο ώστε: α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνώνκαι β) τα κριτήρια καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2773/1999 για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής, να εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)δ του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.