Νόμος 3426/05 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου 2773/1999 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 και του Κανονισμού Αδειών, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο αυτόν.

 

3. Η φράση ψυχρή εφεδρεία, όπου απαντάται στις διατάξεις του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, αντικαθίσταται από τη φράση εφεδρεία εκτάκτων αναγκών

 

4. Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999, αφορούν σε ισχύ που προβλέπεται να ενταχθεί στο Σύστημα έως την 31-12-2010. Η μελέτη με βάση την οποία επιτρέπεται προσαύξηση της ισχύος των εννιακοσίων (900) MW, κατά τετρακόσια (400) MW, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 αφορά στην επάρκεια ισχύος έως την 31-12-2010.

 

5. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) μπορεί να αίρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.