Νόμος 3432/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από:

 

α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

 

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με βαθμό Α'. Όταν συζητούνται θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω αιρετών μελών συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

 

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης έχει γενική αρμοδιότητα επί υπηρεσιακών και πειθαρχικών θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και του διοικητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με:

 

α) τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των εκπαιδευτικών από μία σχολική μονάδα σε άλλη ή κατά περίπτωση σε υπηρεσίες και φορείς, όπου τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις,

 

β) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών,

 

γ) τη βαθμολογική και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλου του διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και τα θέματα μετατάξεων,

 

δ) τα θέματα πειθαρχικού δικαίου για το προσωπικό της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των πιο πάνω κατηγοριών,

 

ε) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.